Regulamin konkursu

REGULAMIN  OGÓLNOPOLSKIEGO  KONKURSU

Z  JĘZYKA  ANGIELSKIEGO

‘FORGET- ME- NOT’

EDYCJA  WIOSENNA 2021

CELE KONKURSU:

 • Rozbudzenie wśród uczniów zainteresowania językiem angielskim
 • Podniesienie umiejętności językowych
 • Promowanie czytelnictwa
 • Podniesienie samooceny uczniów

I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Centrum Edukacji Filotimo z siedzibą w Lublinie przy Ułanów 25/6;   20-554 Lublin  
 2. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu.
 3. Zakres tematyczny obejmuje znajomość materiału umieszczonego na stronie internetowej: www.filotimo.pl  w zakładce MATERIAŁY.

Pytania konkursowe są ułożone w oparciu o umieszczone tam opowiadania, sentencje oraz współczesne piosenki angielskie (w trakcie pisania konkursu nie można już korzystać z żadnych materiałów przygotowawczych).

Poszczególne teksty są zaopatrzone w szczegółowe objaśnienia i przydzielone wg stopnia trudności odpowiednio dla klas: IV, V-VI i VII-VIII szkoły podstawowej oraz I-III szkoły branżowej I stopnia.

Pytania konkursowe obejmują: zadania zamknięte (wielokrotnego wyboru, zadania na  dobieranie oraz typu prawda-fałsz) i zadania otwarte (z luką oraz zadania krótkiej odpowiedzi).

Za odpowiedź poprawną przyznaje się 1 lub 2 punkty, natomiast za odpowiedź błędną lub brak odpowiedzi – 0 pkt.  Informacje szczegółowe wraz z zadaniami przykładowymi można znaleźć w zakładce  PRZYKŁADY i  PUNKTACJA.

II. Warunki uczestnictwa

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów z klas IV-VIII szkoły podstawowej oraz I-III szkół  branżowych I stopnia.

W tej edycji – na poziomie przeznaczonym dla kl. IV szkoły podstawowej – mogą wziąć również udział bardziej zaawansowani uczniowie kl. III

 1. Warunkiem przystąpienia szkoły do konkursu jest zgłoszenie minimum 10 uczniów oraz wpłata na konto Organizatora kwoty 10 zł 50 gr od ucznia.

Zniżki od tej kwoty  przysługują szkołom, które:

–  zachęcą do udziału w konkursie inną szkołę – opłata 9 zł 50 gr od ucznia. Wprowadzona w ten sposób szkoła również korzysta z tej samej zniżki. (Jeśli któraś ze szkół wycofa się, zniżka dla pozostałej szkoły nie przepada). 

–  brały udział w przynajmniej jednej poprzedniej edycji – opłata 9 zł 50 gr od ucznia. Jeśli szkoła uczestniczyła wcześniej w konkursie i jednocześnie poleci go innej placówce, wówczas opłata obniży się do kwoty 9 zł.  

Zapisów dokonuje się poprzez formularz umieszczony w zakładce ZAPISY na stronie internetowej. Wpłatę należy przesłać na konto:       

Centrum Edukacji Filotimo

Lublin ul. Ułanów 25/6

Nr konta: 54 1240 5497 1111 0010 8779 0330

W tytule przelewu: numer szkoły i miejscowość; opłata za konkurs ‘Forget-me-not’.

3. Zgłoszenia i wpłaty należy dokonać do dnia 23. 03. 2021 rZapisy zostały przedłużone do 31. 03.

W szkole, w której pieniądze na konkurs są wpłacane przez rodziców uczniów, w przypadku trudnej sytuacji materialnej, istnieje możliwość zasponsorowania uczestnictwa danego ucznia przez Organizatora  – w tej sprawie prosimy nauczyciela zgłaszającego o kontakt mailowy.

W przypadku, gdy uczestnik nie przystąpi do testu, Organizator nie dokonuje zwrotu wpłaty. Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy uczeń był nieobecny z powodu choroby lub zdarzenia losowego, o czym nauczyciel powiadomi Organizatora w e-mailu.

         III. Organizacja konkursu

 1. Konkurs odbędzie się w dn. 21. 04. i 22. 04. 2021 – do wyboru przez nauczyciela  pełniącego funkcję szkolnego koordynatora;  w formie tradycyjnej oraz online – również do wyboru.

Wybrana jedna forma jest obowiązująca dla wszystkich uczestników z danej szkoły – na wszystkich poziomach.

I. W przypadku formy tradycyjnej:

a.  Konkurs odbędzie się w szkole macierzystej uczniów o godzinie ustalonej przez szkolnego koordynatora i trwa 45 min + 10 min na czynności organizacyjne.

b. Arkusze z pytaniami dla każdego uczestnika zostaną przysłane w kopercie zbiorczej – jako przesyłka polecona – do 4 dni przed terminem konkursu.

c. Kopertę zawierającą pytania należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. Możną ją otworzyć dopiero w chwili rozpoczęcia konkursu, w obecności uczniów.

d. W trakcie konkursu uczniowie nie mogą korzystać z żadnych pomocy, w tym urządzeń elektronicznych ani z podpowiedzi innych osób.

e. Uczniowie nie podpisują swoich prac nazwiskiem, a jedynie wpisują imię, klasę i numer w dzienniku.

 (prosimy o podanie imienia ze względu na zdarzające się pomyłki uczniów, np. dwie  prace o jednakowych numerach         w dzienniku w tej samej klasie).

f. Bezpośrednio po teście, nauczyciel pakuje prace do koperty zwrotnej, którą w obecności uczniów zakleja (koperta zwrotna zostanie przysłana razem z pytaniami konkursowymi)

g. Nauczyciel odsyła wszystkie testy pocztą (na koszt szkoły, w formie przesyłki poleconej) do Organizatora  w ciągu 2 dni.

II. W przypadku formy online:

a. Konkurs odbędzie się online w szkole macierzystej uczniów, pod nadzorem nauczycieli

w następujących terminach do wyboru przez nauczyciela:

 21.04 o godz. 10.00 i/lub o godz. 12.00     oraz      22. 04 o godz. 10.00 i/lub o godz.12.00.

 i trwa 40 min (dla kl. IV szkoły podstawowej: 45 min).         

Każdy uczestnik przystępuje do konkursu jeden raz.

– Uczniowie szkół podstawowych z danej szkoły mogą wziąć udział w konkursie o różnych porach (z podanych do wyboru) pod warunkiem, że wszyscy uczestnicy z jednego poziomu startują w tym samym czasie.  

b. Nauczyciel – koordynator otrzyma w dn. 19. 04. linki dostępu do platformy konkursowej, które następnie przekaże swoim uczniom. Jeden wspólny link będzie umożliwiał zalogowanie się wszystkim uczestnikom z danego poziomu.

c. W celu zapoznania uczniów z platformą konkursową (jest bardzo intuicyjna), na tydzień przed  konkursem zostanie przesłany koordynatorowi szkolnemu link do testu próbnego.

d. Po rozwiązaniu zadań konkursowych, nie trzeba nic przesyłać; prace uczniów są zapisywane bezpośrednio na platformie konkursowej.

 

 1. Wyniki wraz z dyplomami zostaną przesłane przez Organizatora do szkół  najpóźniej do dnia    31.  05. 2021  (kolejność sprawdzania i wysyłki nastąpi wg kolejności zapisów szkół).

 

 1. W przypadku przedłużenia zaostrzeń związanych z pandemią, i brakiem możliwości przeprowadzenia konkursu w szkołach, przewiduje się możliwość przystąpienia uczniów do konkursu z domu, o czym nauczyciele zostaną wcześniej poinformowani mailowo.

  W tej sytuacji będzie również możliwość rezygnacji szkoły z udziału – wówczas Organizator dokona zwrotu opłaty

IV. Postanowienia końcowe

 1. Dla uczestników konkursu przewidziano następujące rodzaje dyplomów:

DYPLOM UZNANIA za uzyskanie 50% – 85% punktów możliwych

DYPLOM Z WYRÓŻNIENIEM  za 86% – 99%  

DYPLOM LAUREATA – 100%;  uczniowie z  tytułem laureata dostaną nagrody książkowe.

Uczniowie, którzy uzyskają wynik poniżej 50% otrzymają  DYPLOM UCZESTNIKA.

 1. Każdy nauczyciel zaangażowany w organizację tego konkursu na terenie swojej szkoły otrzyma dyplom poświadczający współorganizację ogólnopolskiego konkursu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji w przypadku uzasadnionego podejrzenia braku samodzielnej pracy uczestników konkursu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyduje Organizator.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji regulaminu, z jednoczesnym umieszczeniem informacji o tym w zakładce AKTUALNOŚCI na stronie.
 5. Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na www.filotimo.pl
 6. Dane osobowe nauczycieli są przetwarzane wyłącznie na potrzeby konkursu, zgodnie z polityką prywatności umieszczoną na stronie internetowej.

8. Zgłoszenie ucznia do konkursu oznacza, że:

a. nauczyciel ma wiedzę na temat zgody rodzica na udział dziecka w konkursie i przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie imienia, numeru w dzienniku i klasy (nie wymagamy przesyłania pisemnej zgody rodziców)

b. nauczyciel zapoznał lub poinformował ucznia o materiałach przygotowawczych, dostępnych na stronie konkursu.

9. W razie pytań, można kontaktować się z Organizatorem mailowo:  centrumedukacji.filotimo@gmail.com, telefonicznie: 502 983 652  lub poprzez sms.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close