Regulamin konkursu

 

REGULAMIN  

OGÓLNOPOLSKIEGO  KONKURSU JĘZYKA  ANGIELSKIEGO

‘FORGET- ME- NOT’

POD PATRONATEM CZASOPISMA ‘JĘZYKI OBCE W SZKOLE’

EDYCJA WIOSENNA 2022

 CELE KONKURSU:

 • Rozbudzenie wśród uczniów zainteresowania językiem angielskim
 • Podniesienie umiejętności językowych
 • Promowanie czytelnictwa
 • Podniesienie samooceny uczniów

I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Centrum Edukacji Filotimo z siedzibą w Lublinie przy Ułanów 25/6;   20-554 Lublin  
 2. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu.
 3. Zakres tematyczny obejmuje znajomość materiału umieszczonego na stronie internetowej www.filotimo.pl  w zakładce MATERIAŁY.

Pytania konkursowe (w formie zadań zamkniętych i otwartych) są ułożone w oparciu o umieszczone tam opowiadania, sentencje oraz współczesne piosenki angielskie. W trakcie pisania konkursu nie można już korzystać z żadnych materiałów przygotowawczych.

W testach konkursowych zawarte są pytania o różnej skali trudności, dlatego też wszyscy uczniowie mogą spróbować swoich sił.

Informacje szczegółowe wraz z zadaniami przykładowymi można znaleźć w zakładce   PRZYKŁADY i PUNKTACJA.

II. Warunki uczestnictwa

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów z klas IV-VIII szkoły podstawowej oraz szkół  branżowych i techników.

  Na poziomie przeznaczonym dla kl. IV szkoły podstawowej – mogą wziąć również udział bardziej zaawansowani uczniowie kl. III

 1. Warunkiem przystąpienia szkoły do konkursu jest zgłoszenie minimum 10 uczniów oraz wpłata na konto Organizatora kwoty 11 zł 50 gr od ucznia.

Zniżki od tej kwoty  przysługują szkołom, które:

–  zachęcą do udziału w konkursie inną szkołę – opłata 10 zł 50 gr od ucznia. Wprowadzona w ten sposób szkoła również korzysta z tej samej zniżki. (Jeśli któraś ze szkół wycofa się, zniżka dla pozostałej szkoły nie przepada). 

–  brały udział w przynajmniej jednej poprzedniej edycji – opłata 10 zł 50 gr od ucznia. Jeśli szkoła uczestniczyła wcześniej w konkursie i jednocześnie poleci go innej placówce, wówczas opłata obniży się do kwoty 10 zł.  

Zapisów dokonuje się poprzez formularz umieszczony w zakładce ZAPISY na stronie internetowej. Wpłatę należy przesłać na konto:       

Centrum Edukacji Filotimo

Lublin ul. Ułanów 25/6

Nr konta: 54 1240 5497 1111 0010 8779 0330

   W tytule przelewu prosimy umieścić nazwę szkoły i miejscowość.

 1. Zgłoszenia i wpłaty należy dokonać do dnia 18. 03. 2022 r. Termin zgłoszeń i wpłat został przedłużony do 26. 03.

W szkole, w której pieniądze na konkurs są wpłacane przez rodziców uczniów, w przypadku trudnej sytuacji materialnej, istnieje możliwość zasponsorowania uczestnictwa danego ucznia przez Organizatora  – w tej sprawie prosimy nauczyciela zgłaszającego o kontakt mailowy.

W przypadku, gdy uczestnik nie przystąpi do testu, Organizator nie dokonuje zwrotu wpłaty. Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy uczeń był nieobecny z powodu choroby lub zdarzenia losowego, o czym nauczyciel powiadomi Organizatora w e-mailu.

         III. Organizacja konkursu

 1. Konkurs odbędzie się w trzech terminach; dzień z podanych – do wyboru przez nauczyciela:

20 kwietnia (środa), 21 kwietnia lub 22 kwietnia w formie tradycyjnej lub online –  również do wyboru przez nauczyciela pełniącego funkcję szkolnego koordynatora.  

     Wybrana jedna forma jest obowiązująca dla wszystkich uczestników z danej szkoły – na wszystkich poziomach.

  A. W przypadku formy tradycyjnej:

a.Konkurs odbędzie się w szkole macierzystej uczniów o godzinie ustalonej przez szkolnego koordynatora i trwa 45 min + 10 min na czynności organizacyjne.

 b.Arkusze z pytaniami dla każdego uczestnika zostaną przysłane w kopercie zbiorczej – jako przesyłka polecona – do 3 dni przed terminem konkursu.

 c. Kopertę zawierającą pytania należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. Możną ją otworzyć dopiero w chwili rozpoczęcia konkursu, w obecności uczniów.

d. W trakcie konkursu uczniowie nie mogą korzystać z żadnych pomocy, w tym urządzeń elektronicznych ani z podpowiedzi innych osób.

e. Uczniowie nie podpisują swoich prac nazwiskiem, a jedynie wpisują imię, klasę i numer w dzienniku.

 f. Bezpośrednio po teście, nauczyciel pakuje prace do koperty zwrotnej, którą w obecności uczniów zakleja (koperta zwrotna zostanie przysłana razem z pytaniami konkursowymi)

 g. Nauczyciel odsyła wszystkie testy pocztą (na koszt szkoły, w formie przesyłki poleconej) do Organizatora  w ciągu 2 dni.

 B. W przypadku formy online:

 a. Konkurs odbędzie się online w szkole macierzystej uczniów, pod nadzorem nauczycieli Uczniowie danej szkoły mogą wziąć udział w konkursie w różnych dniach (z podanych do wyboru) pod warunkiem, że wszyscy uczestnicy z jednego poziomu startują w tym samym czasie. Każdy uczestnik przystępuje do konkursu jeden raz.

Czas trwania konkursu: 40 min – dla wszystkich klas, z wyjątkiem kl. IV: 45 min

 b. Nauczyciel – koordynator otrzyma do dn. 19. 04. linki dostępu do platformy konkursowej, które następnie przekaże swoim uczniom. Jeden wspólny link będzie umożliwiał zalogowanie się wszystkim uczestnikom z danego poziomu.

 c. W celu zapoznania uczniów z platformą konkursową (która jest bardzo intuicyjna), na tydzień przed  konkursem zostanie przesłany koordynatorowi szkolnemu link do testu próbnego.

 d. Po rozwiązaniu zadań konkursowych, nie trzeba nic przesyłać; prace uczniów są zapisywane bezpośrednio na platformie konkursowej.

 1. Wyniki zostaną przesłane przez  Organizatora na skrzynkę e-mailową nauczyciela do dn. 21 maja, a dyplomy z wynikami – do szkół najpóźniej do 15 czerwca (kolejność sprawdzania i wysyłki nastąpi wg kolejności zapisów szkół).
 2. W przypadku ewentualnego zamknięcia szkół, przewiduje się możliwość przystąpienia uczniów do konkursu z domu.

  IV. Postanowienia końcowe

1. Dla uczestników konkursu przewidziano następujące rodzaje dyplomów:

DYPLOM UZNANIA za uzyskanie 50% – 85% punktów możliwych

DYPLOM Z WYRÓŻNIENIEM  za 86% – 99%  

DYPLOM LAUREATA -100%;  uczniowie z  tytułem laureata dostaną nagrody książkowe.

Uczniowie, którzy uzyskają wynik poniżej 50% otrzymają  DYPLOM UCZESTNIKA.

 1. Każdy nauczyciel zaangażowany w organizację tego konkursu na terenie swojej szkoły otrzyma dyplom poświadczający współorganizację ogólnopolskiego konkursu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji w przypadku uzasadnionego podejrzenia braku samodzielnej pracy uczestników konkursu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyduje Organizator.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji regulaminu, z jednoczesnym umieszczeniem informacji o tym w zakładce AKTUALNOŚCI na stronie.
 5. Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na filotimo.pl
 6. Dane osobowe nauczycieli są przetwarzane wyłącznie na potrzeby konkursu, zgodnie z polityką prywatności umieszczoną na stronie internetowej.
 7. Zgłoszenie ucznia do konkursu oznacza, że:

 –  nauczyciel ma wiedzę na temat zgody rodzica na udział dziecka w konkursie i przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie imienia, numeru w dzienniku i klasy (nie wymagamy przesyłania pisemnej zgody rodziców)

–  nauczyciel zapoznał lub poinformował ucznia o materiałach przygotowawczych, dostępnych na stronie konkursu

9. W razie pytań, można kontaktować się z Organizatorem mailowo: centrumedukacji.filotimo@gmail.com , telefonicznie: 502 983 652  lub poprzez sms.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close