Regulamin konkursu

REGULAMIN  

OGÓLNOPOLSKIEGO  KONKURSU  JĘZYKA  ANGIELSKIEGO

‘FORGET- ME- NOT’

POD PATRONATEM CZASOPISMA ‘JĘZYKI OBCE W SZKOLE’

EDYCJA WIOSENNA 2024

 CELE KONKURSU:

 • Rozbudzenie wśród uczniów zainteresowania językiem angielskim
 • Podniesienie umiejętności językowych
 • Promowanie czytelnictwa
 • Podniesienie samooceny uczniów

I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Centrum Edukacji Filotimo z siedzibą w Lublinie przy ul. Ułanów 25/6; 20-554 Lublin.  
 2. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z uznaniem niniejszego Regulaminu.
 3. Zakres tematyczny obejmuje znajomość materiału umieszczonego na stronie internetowej:  www.filotimo.pl w zakładce MATERIAŁY.

Pytania konkursowe (w formie zadań zamkniętych i otwartych) są ułożone w oparciu o umieszczone tam opowiadania, sentencje oraz współczesne piosenki angielskie.

W trakcie pisania konkursu nie można korzystać z materiałów przygotowawczych.

W testach konkursowych zawarte są pytania o różnej skali trudności, dlatego wszyscy uczniowie mogą spróbować swoich sił.

Informacje szczegółowe z zadaniami przykładowymi znajdują się w zakładce PRZYKŁADY i PUNKTACJA.

Każda kolejna edycja wiosenna zawiera opowiadania powtórzone z edycji jesiennej w danym roku szkolnym,
natomiast pozostałe materiały (tzn. lista piosenek i sentencje) są nowe.

II. Warunki uczestnictwa

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów z klas IV -VIII szkoły podstawowej oraz uczniów liceum, technikum i szkół branżowych.

       Na poziomie przeznaczonym dla kl. IV szkoły podstawowej – mogą wziąć również udział bardziej zaawansowani uczniowie kl. III.

 1. Warunkiem przystąpienia szkoły do konkursu jest zgłoszenie minimum 10 uczniów (uczniowie mogą być z różnych klas) oraz wpłata na konto Organizatora kwoty 14 zł 50 gr od ucznia.

Zniżki od tej kwoty przysługują szkołom, które:

– zachęcą do udziału w konkursie inną szkołę – opłata 13 zł 50 gr od ucznia. Zaproszona w ten sposób szkoła również korzysta z tej samej zniżki. (Jeśli jedna ze szkół wycofa się, zniżka dla pozostałej szkoły nie przepada). 

– brały udział w przynajmniej jednej poprzedniej edycji – opłata 13 zł 50 gr od ucznia.

Jeśli szkoła uczestniczyła wcześniej w konkursie i jednocześnie poleci go innej placówce, wówczas opłata obniży się do kwoty 12 zł 50 gr.  

Zapisów dokonuje się poprzez formularz umieszczony w zakładce ZAPISY na stronie internetowej. Wpłatę zbiorczą należy przesłać na konto:     

                                                               Centrum Edukacji Filotimo

                                                               Lublin ul. Ułanów 25/6

                                                             Nr konta: 54 1240 5497 1111 0010 8779 0330

W tytule przelewu prosimy umieścić nazwę szkoły i miejscowość.

 1. Zgłoszenia i wpłaty należy dokonać do dnia 15 marca 2024 r. Termin zgłoszeń i wpłat został przedłużony do 22 marca (włącznie)

W szkole, w której pieniądze na konkurs są wpłacane przez rodziców uczniów, w przypadku trudnej sytuacji materialnej, istnieje możliwość zasponsorowania uczestnictwa danego ucznia przez Organizatora – w tej sprawie prosimy nauczyciela zgłaszającego o kontakt mailowy.

W przypadku, gdy uczestnik nie przystąpi do testu, Organizator nie dokonuje zwrotu wpłaty. Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy uczeń był nieobecny z powodu choroby lub zdarzenia losowego, o czym nauczyciel powiadomi Organizatora w e-mailu.

      III. Organizacja konkursu

 1. Konkurs odbywa się w trzech terminach; dzień z podanych – do wyboru przez nauczyciela:
  16 kwietnia (wtorek), 17 kwietnia (środa) lub 18 kwietnia (czwartek) o godzinie dogodnej dla
  szkoły. Nie jest wymagane zgłoszenie Organizatorowi decyzji o wyborze terminu.

      W edycji bieżącej konkurs przeprowadzany jest wyłącznie w formie tradycyjnej – z wydrukowanymi arkuszami; forma online została zawieszona.

a. Konkurs odbywa się w szkole macierzystej uczniów o godzinie ustalonej przez szkolnego
koordynatora i trwa 45 min + 10 min na czynności organizacyjne.

b. Arkusze z pytaniami dla każdego uczestnika zostaną przysłane w kopercie zbiorczej – jako
przesyłka polecona – najpóźniej 3 dni przed terminem konkursu.

c. Kopertę zawierającą pytania należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. Można ją otworzyć dopiero w chwili rozpoczęcia konkursu, w obecności uczniów.

d. W trakcie konkursu uczniowie nie mogą korzystać z żadnych pomocy, w tym urządzeń elektronicznych, ani z podpowiedzi innych osób.

e. Uczniowie nie podpisują swoich prac nazwiskiem, a jedynie wpisują imię, klasę i numer w dzienniku.

f. Bezpośrednio po teście, nauczyciel pakuje prace do koperty zwrotnej, którą w obecności uczniów
zakleja (koperta zwrotna zostanie przysłana razem z pytaniami konkursowymi)

g. Nauczyciel odsyła wszystkie testy pocztą (na koszt szkoły, w formie przesyłki poleconej) do Organizatora w ciągu 2 dni.

2. Wyniki zostaną przesłane przez Organizatora na skrzynkę e-mail nauczyciela do 17 maja, a dyplomy (z wydrukowanymi wynikami) – do szkół najpóźniej do 15 czerwca.

IV. Postanowienia końcowe

 1. Dla uczestników konkursu przewidziano następujące rodzaje dyplomów:

DYPLOM UZNANIA za uzyskanie 50% – 85% punktów możliwych

DYPLOM Z WYRÓŻNIENIEM za 86% – 99%  

DYPLOM LAUREATA -100%; uczniowie z tytułem laureata dostaną nagrody książkowe.

Uczniowie, którzy uzyskają wynik poniżej 50% otrzymają DYPLOM UCZESTNIKA.

 2. Każdy nauczyciel zaangażowany w organizację tego konkursu na terenie swojej szkoły otrzyma DYPLOM POŚWIADCZAJĄCY WSPÓŁORGANIZACJĘ OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU.

3. Zgłoszenie ucznia do konkursu oznacza, że:

  a. nauczyciel ma wiedzę na temat zgody rodzica na udział dziecka w konkursie i przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie imienia, numeru w dzienniku i klasy (nie wymagamy przesyłania pisemnej zgody rodziców).

b. nauczyciel zapoznał uczniów z materiałami przygotowawczymi – dostępnymi na stronie konkursu oraz poinformował, że nie można z nich korzystać w trakcie konkursu, a także że nie będą dołączone do arkuszy konkursowych.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji w przypadku uzasadnionego podejrzenia braku samodzielnej pracy uczestników konkursu.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyduje Organizator.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji Regulaminu, z jednoczesnym umieszczeniem informacji o tym w zakładce AKTUALNOŚCI na stronie.

7. Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na filotimo.pl

8. Dane osobowe nauczycieli są przetwarzane wyłącznie na potrzeby konkursu, zgodnie z polityką prywatności umieszczoną na stronie internetowej.

9. Organizator nie prowadzi statystyk, ani analizy porównawczej wyników w konkursie.

10. W razie pytań, można kontaktować się z Organizatorem mailowo: centrumedukacji.filotimo@gmail.com ; telefonicznie: 502 983 652  lub poprzez sms.

 

———————————————————————————————————————————

Zgoda rodziców (prawnych opiekunów) ucznia

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojej córki/mojego syna …………………………………………………..… w Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego ‘Forget-me-not’ w roku szkolnym 2023/2024 organizowanym przez Centrum Edukacji Filotimo pod patronatem czasopisma ‘Języki Obce w Szkole’. Akceptuję warunki Regulaminu podanego na stronie www.filotimo.pl        

                                                                                               ……………………………………………………………………………        
                                                                                                       DATA, PODPIS RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO

Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tekst w języku polskim: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Nr 4.5.2016) (RODO), informujemy iż:
a) administratorem danych osobowych jest Centrum Edukacji Filotimo Ewa Zderkiewicz-Kula, ul. Ułanów 25/6; 20-554 Lublin, Dane kontaktowe: tel. 502 983 652, email: centrumedukacji.filotimo@gmail.com
b) dane osobowe przetwarzane są w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane  dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą; wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych osobowych (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych) oraz marketingu produktów lub usług własnych; dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń.
c) podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust.1 lit. b) i lit. c) RODO oraz art. 6 ust.1 lit. f) RODO –  wskazane przepisy pozwalają administratorowi danych na podjęcie działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą; wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych osobowych (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych) oraz marketingu produktów lub usług własnych; dochodzenie lub zabezpieczenie roszczeń.
d) dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich;  mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do ich przetwarzania: na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

e) okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego administratora danych osobowych będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do: posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji), zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących, wypełnienia obowiązku prawnego administratora danych (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych); dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych administratora danych na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.
f) osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego.
g) osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.
h) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą; wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych osobowych (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych) oraz marketingu produktów lub usług własnych; dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń. W przypadku niepodania danych umowa nie zostanie zawarta.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close