ZADANIA PRZYKŁADOWE I PUNKTACJA

ZADANIA PRZYKŁADOWE i PUNKTACJA

                    UAKTUALNIENIE  DOTYCZĄCE  KONKURSU W FORMIE ONLINE

                                               W EDYCJI WIOSENNEJ 2020

  Rodzaj większości pytań z poprzednich edycji pozostanie bez zmian. 

 Zmianie  ulegną zadania sprawdzające znajomość sentencji.  Zamiast  uzupełniania pojawi się tłumaczenie  wybranych słów pochodzących z sentencji  (zarówno z j. polskiego na j. angielski, jak i na odwrót).

 Tłumaczenie poszczególnych słów z sentencji oraz piosenek będzie zawarte we wspólnym zadaniu.

 W zadaniu na układanie wydarzeń z opowiadania w odpowiedniej kolejności, pojawią się dwa  zdania   dodatkowe (nieprawdziwe)  zamiast jednego

 

RODZAJE ZADAŃ,  ZASADY PUNKTACJI I ZADANIA PRZYKŁADOWE

 Pytania konkursowe dotyczą tylko materiału zaprezentowanego w zakładce  MATERIAŁY i sprawdzają znajomość:

 –  treści opowiadań,

 –  sentencji 

 –  słownictwa i wyrażeń zawartych we wszystkich 3 rodzajach zaprezentowanych  materiałów (czyli opowiadań, sentencji i piosenek).

  W przypadku sentencji, ich stopień opanowania powinien obejmować umiejętność  odtworzenia brakującego wyrazu (patrz: przykłady poniżej). Nie ma potrzeby natomiast    zapamiętywania autorów poszczególnych sentencji. ZMIANA W PRZYPADKU FORMY ONLINE: Zamiast  uzupełniania, pojawi się tłumaczenie wybranych słów pochodzących z sentencji 

  Pytania występują w formie zadań testowych:

 –  zamkniętych:  typu prawda- fałsz, wielokrotnego wyboru i zadań na dobieranie

 –  otwartych: z luką oraz zadań krótkiej odpowiedzi.

  W przypadku zadań zamkniętych przyznaje się:

  1 pkt za odpowiedź poprawną

  0 pkt za odpowiedź błędną lub brak odpowiedzi

  W zadaniach otwartych można uzyskać:

  2 pkt za odpowiedź poprawną

  1 pkt za odpowiedź z błędami w zapisie

 0 pkt za odpowiedź błędną lub brak odpowiedzi

 

PYTANIA KONKURSOWE Z EDYCJI JESIENNEJ 2019

KLASA 4

 

 I. Na podstawie tekstu ‘What is Nice?’  odpowiedz krótko  na pytania.                                         10 pkt

 1. Why is Tom’s mum worried? Because Tom ……………………………….
 2. What present does mum give Tom? ……………………………………..
 3. Who (kto) is going on holiday? ……………………………………
 4. Who flies kites in the garden? ……………………………….
 5. Where do the children swim? …………………………..

II. Zaznacz literkę P, jeśli uważasz, że dane zdanie dotyczące tekstu ‘What is Nice?’ jest prawdziwe  lub F – jeśli fałszywe.        5 pkt                

 1.  Tom can play and ride a bike   T / F
 2.   Mr Big has got a suitcase           T / F
 3. Mr Big lives in a beautiful garden      T / F
 4.  The children are happy in Mr Big’s  garden    T / F
 5.  The children like the trees, the flowers and the birds    T / F

 

  III.  Do podanych określeń opisujących głównie pogodę dopisz odpowiednią porę roku (w j. angielskim)       8 pkt    

              1.   It’s sunny but not very hot – …………………….                                    2. It’s very cold.  – …………………….

   3. It’s windy. Leaves are orange and yellow – …………………                4. It’s very hot –  …………………

IV. Uzupełnij zdania odpowiednim tłumaczeniem wyrażeń podanych w nawiasie                  14 pkt

          1. He  ……………………..…….  (chce) talk to the children.                                                    

          2. Mum  ……………………..….  (kończy)  read the book.                                                                                                                                                                                            

          3. The children ……………………….  (zakładają) their hats and gloves.               

          4. One day Mr Big goes to visit ……………………… (swojego kuzyna).

          5. Children …………………………………. (boją się) the giant.

          6. He’s got …………………………… (pomysł).

          7. ………………………………….. (nie chcę) ride a bike.

      V. Wybierz poprawne tłumaczenie podanego wyrazu na język angielski              3pkt

   1.  szalik
     a. hat     b. glove     c. scarf     d. leaf
   2.  ulica
     a. lake     b. street     c. garden     d. town
   3.  znudzony
     a. scared     b. bored     c. angry     d. unhappy

   VI.  Wybierz poprawne tłumaczenie podanego wyrazu na język polski   3pkt

  1. see
     a. widzieć         b. umieć        c. mówić                d. rozmawiać
   2. again
     a. pomysł        b. znowu        c. przyjść               d. latawiec
   3. talk
     a. bać się        b. widzieć       c. rozmawiać        d. kończyć

 

 VII.  Znane sentencje umieszczone poniżej uzupełnij odpowiednim wyrazem                               6 pkt

 1. Everywhere you go, take a ……………  with you                                                           
 2. Better ………….. than never 
 3. Think before you speak.  …………. before you think

VIII.  Wybierz poprawne uzupełnienie podanych sentencji.                                                                  4 pkt
1. There is always a reason to smile. …. It.
    a.Do      b. Find      c. Give      d. Try

2. A book is a gift you can ……… again and again.
    a. read       b. give      c. open      d. take

3. Teachers open the door. You ………… by yourself.
    a. come       b. go        c. learn         d. enter

4. Be happy with what you have. Be ….. about what you want.
    a. unhappy    b. sad     c. bored    d. excited                                                                                                                                                                                                                            

IX. Utwórz poprawne zwroty, łącząc wyrażenia z kolumny po lewej stronie (1-5) z wyrażeniami po
prawej stronie (a-e), Odpowiedzi zapisz poniżej, umieszczając odpowiednią literkę przy podanej
cyfrze.                                                                                                                                                                      5 pkt
1. Can I                       a. the rope
2. Skip                        b. have
3. Look                       c. at me
4. Yellow                   d. born
5. I was                      e. submarine

1. …… 2. …… 3. ……. 4. …….. 5. ……..

X.  W każdym przykładzie wybierz poprawny fragment  piosenki                                              4 pkt

 1. a. we going to Ibiza            b. we’re go to Ibiza        c.  we’re going to Ibiza       d. we’re going at Ibiza   
 2. a. you are my sunshine     b. you my sunshine       c. you is my sunshine         d. you are me sunshine
 3. a. you make happy             b. you make I happy     c. you make my happy       d. you make me happy
 4. a. in the town                      b. on the town                c. on town                            d. in is town

  XI. Wybierz właściwe tłumaczenie podanych wyrażeń na język polski 3 pkt

 1. welcome aboard

    a. witamy na pokładzie     b. opuszczamy pokład         c. żegnamy się           d. zapraszamy do zabawy

       2. after take off

    a. po wylądowaniu         b. przed wylądowaniem         c. po wystartowaniu      d. przed wystartowaniem

    3. all together

    a. wszyscy samodzielnie b. wszyscy razem                 c. każdy z osobna       d. wszyscy żeglują  

 

XII. W każdym przykładzie ułóż wyrazy lub wyrażenia w odpowiedniej kolejności tak, żeby uzyskać

        logiczną całość. Wpisz odpowiednią literę przy kolejnym numerze.                                    15 pkt

 A      a. band      b. and the     c. begins      d. play      e. to     

 1. ….  2. ….     3. …..     4. ….     5. ….    

B     a. look       b. at          c. sky        d. I        e. up       f. the

 1. ….    2. ….     3. …..     4. ….     5. ….      6. ….

C    a. is       b. captain Kim        c. this         d. speaking   

 1. ….  2. ….     3. …..     4. ….                      

The end  🙂

MATERIAŁY PRZYGOTOWAWCZE DLA KL. 4 W EDYCJI JESIENNEJ 2019

WHAT IS NICE?

Tom is ill and he is in bed.  His mum is worried.

The boy can’t play in the garden. And he can’t  ride a bike.

Tom: ‘I’m bored and I’m unhappy.’  L

One day his mum gives Tom a present. It’s a nice book.

The book is about a big man  and some children.

Is the man good or bad? Is he happy or unhappy? Are the children happy or unhappy?

Mum sits at Tom’s bed and reads him the book.  Listen:

∞  ∞  ∞

Mr Big is a giant. He lives in a very big house with a beautiful garden, but Mr Big isn’t happy.

The children in the town are scared of Mr Big.

Mr Big: ‘I don’t like children.’

Boy 1: ‘The giant is coming! Run!

One day Mr Big goes to visit his cousin.

Girl 1: ‘ Mr Big is going on holiday. Hurray!’   

Boy 1: ‘Look! He’s got a suitcase.’

In spring it’s sunny. The children play in the street.

Boy 2: ‘I don’t want to play in the street.’

Boy 1: ‘Let’s play in Mr Big’s garden! He isn’t here.’

Girl 2: ‘Good idea’

The children are happy in Mr Big’s  garden. They like the trees, the flowers and the birds.

Boy 1: ‘I can ride my bike here.’

Girl 1: ‘Let’s play football!’

In summer it’s very hot.    The children swim in Mr Big’s lake.

Girl 2: ‘I’m wearing my new swimsuit.’

Girl 1: ‘And I’m wearing my new sunglasses.’

In autumn it’s very windy. The children fly kites in the garden.

Boy 2: ‘Look! The leaves are orange and yellow now.’

In winter it’s very cold. The children put on their hats and gloves.

Girl 1: ‘Here’s a scarf for the snowman.’

Girl 2: ‘It’s great!’

But one day Mr Big comes home. He is very angry. 

Mr Big: This is my garden! That’s my tree! You can’t play here!

Boy 2: ‘ Oh no! Mr Big is here!’

Boy 1: ‘Run!’

Next spring it’s sunny. The children are sad. They want to play in the giant’s garden. They

don’t want to play in the street.

Boy 2: ‘I want to climb the apple tree.’

It’s spring in the town, but in Mr Big’s garden it’s winter.

Mr Big: ‘Brrr! It’s cold! It’s snowing. I don’t understand!’

Mr Big sees the children in the street.

Mr Big: Oh dear! The children are unhappy.

Mr Big wants to talk to the children. He’s got an idea.

Mr Big: ‘I’m sorry. You can play in my garden. Tell your friends to come and play.’

Now it’s spring in the giant’s garden again and the unhappy giant is a happy giant.

∞ ∞ ∞

Mum finishes to read the book.

Tom: ‘I like the story. I’ don’t want to play or ride a bike. I want to read books.

           And now I’m not bored.’  J

******

[Materiał własny; zawiera fragmenty  The Unhappy Giant, Cheryl Palin; wyd. Macmillan. (rozróżnione czcionką Calibri)].

Objaśnienia:

Zaleca się posłuchać wymowy nowych słów np. korzystając ze słownika https://www.diki.pl/

 

ill –  chory

worried – zmartwiona

he can’t – on nie może  (oraz: nie umie)

play – bawić się, grać

ride a bike – jeździć na rowerze

garden – ogród    

bored  – znudzony

unhappy – nieszczęśliwy, niezadowolony

one day – pewnego dnia

give – dawać;   mum givesmama daje

man – mężczyzna, człowiek

some – kilkoro (trochę)

read – czytać;   she reads – ona czyta

giant – olbrzym

live  – mieszkać;   he lives – on mieszka

town – miasto, miasteczko

children are scared of – dzieci boją się

come – przychodzić, przybywać

he is coming – on nadchodzi

visit – odwiedzić

he goes to visit – on jedzie odwiedzić

on holiday –na wakacje

suitcase – walizka

spring – wiosna

street –  ulica

I don’t want  – nie chcę

I don’t want to play – nie chcę się bawić 

Let’s play – pobawmy się

here – tutaj

idea – pomysł

summer – lato

swim – pływać

hot – gorąco

lake – jezioro

wear – nosić na sobie, być ubranym w coś

I’m wearing – mam na sobie

swimsuit – kostium kąpielowy

sunglasses – okulary przeciwsłoneczne

autumn – jesień

windy – wietrznie

fly kites – puszczać latawce

leaves – liście   (leaf – liść)

winter – zima

cold – zimno

put on – zakładać

hat – czapka (kapelusz)

gloves – rękawiczki

scarf – szalik

apple tree – jabłoń

it’s snowing – pada śnieg

I don’t understand – nie rozumiem

see – widzieć

talk – rozmawiać

tell – powiedzieć

again – znowu

finish – kończyć

 

SENTENCJE W J. ANGIELSKIM DLA KL. IV

Better late than never  –   Lepiej późno niż wcale  (dosłownie: niż nigdy)

Unknown (autor nieznany)

 

Everywhere you go, take a smile with you  – Wszędzie gdzie idziesz, zabierz ze sobą uśmiech

Sasha Azevedo

 

There is always a reason to smile. Find it – Zawsze jest powód do usmiechu. Znajdź go.

Unknown (autor nieznany)

 

Think before you speak. Read before you think – Pomyśl zanim powiesz. Przeczytaj zanim pomyślisz

Fran Lebowitz

 

A book is a gift you can open again and again  – Książka jest prezentem, który możesz otwierać wiele razy

Garrison Keillor

 

Teachers open the door. You enter by yourself  – Nauczyciele otwierają drzwi. Ty wchodzisz samodzielnie

Chinese proverb (przysłowie chińskie)

Be happy with what you have. Be excited about what you want – Bądź zadowolony z tego, co masz. Bądź podekscytowany tym, czego pragniesz.

Alan Cohen

PIOSENKI DLA KL. IV

Podane linki odsyłają do nagrań wraz ze słowami piosenek oraz do ich tłumaczenia. Prosimy zwrócić uwagę na to, że tłumaczenie na portalu tekstowo.pl jest amatorskie, więc mogą zdarzyć się pewne niedociągnięcia.

1. All together now – The Beatles

 https://www.youtube.com/watch?v=6xwZgwbEpdg

 

https://www.tekstowo.pl/piosenka,the_beatles,all_together_now.html

 

2. Yellow Submarine – The Beatles

https://www.youtube.com/watch?v=NlfmPPaGfPw

https://www.tekstowo.pl/piosenka,the_beatles,yellow_submarine.html

3. We’re going to Ibiza – Vengaboys

https://www.youtube.com/watch?v=jtP7eHyVgF8

https://www.tekstowo.pl/piosenka,vengaboys,we_re_going_to_ibiza.html

4. You Are My Sunshine

https://www.youtube.com/watch?v=dh7LJDHFaqA

https://www.youtube.com/watch?v=OnqhP-ZayOU

https://www.tekstowo.pl/piosenka,johnny_cash,you_are_my_sunshine.html

 

EDYCJA JESIENNA 2019 – PYTANIA DLA KL. 5 i 6 (a poniżej materiały przygotowawcze)

    I.  Na podstawie tekstu ‘Where are the Coins?’:

     A. Udziel krótkich odpowiedzi na pytania (w j. angielskim)                                                               8 pkt

 1. What does Martin love doing? ………………………………………….
 2. Why does Martin have a broken leg? Because he ……………………………………..
 3. What is there in the flute player’s hat? …………………………………
 4. Who is very angry and arrives at the café saying ‘Hey! There you are’? ……………………………..

     B.  Zdecyduj, czy podane zdania są zgodne z treścią – zaznaczając literę T, czy fałszywe – F        5 pkt

 1. The little shop sells very valuable coins T / F
 2. A girl working in the shop is very friendly T / F
 3. Pete and Carla steal stamps T / F
 4. Not many people are listening to ‘Greensleeves’ in a quiet street near the shop T / F
 5. The flute player comes to the shop and steals some coins T / F

  II.    Ułóż chronologicznie wydarzenia w opowiadaniu ‘Where are the Coins?’ Wpisz odpowiednią literę obok cyfry oznaczającej kolejność. Jedno zdanie jest dodatkowe i nieprawdziwe.   7 pkt

      1.Pete and Carla can hear music.

      2.The flute player starts to run away.

      3. Carla says, ‘Give Pete the stamps from South America’.

     4. The policeman stops the flute player again .

     5.Pete and Carla are walking and want to find a quiet street.

     6. The phone rings and rings .

      7. Pete asks ‘Can we look at the stamps?’

      8. A police car arrives and takes the tourists to the police station .

 1. ….      2. ….      3. ….      4. ….      5. ….      6. ….      7. ….         

III. Uzupełnij  zdania odpowiednim tłumaczeniem wyrażeń lub fragmentów zdań podanych w nawiasie.                   

 1. ……………………….……. (czy było dużo) people in the shop? 18 pkt     
 2. They like ……………………………………..…..… (spędzać czas razem) .
 3. He says, ‘I …………………………….….’ (myliłem się)                               
 4. The man watches Pete …………………………………… (przez cały czas)                                                                                                                                                      
 5. The girl …………………..………………………… (nie uśmiecha się do niej)
 6. Only ……………………………… (ci studenci) work . 
 7. Some young people ……………………………………….. (zaczynają grać) music
 8. Martin ……………………………………. (przestaje opowiadać) his story .
 9. ‘Where ………………..……………………. (ja to słyszałam)?’ she thinks.

     IV. Wybierz odpowiednie tłumaczenie podanych wyrażeń na język polski                                    5 pkt

 1. curious               a. wartościowa        b. ciekawa            c. zmęczona              d. rozzłoszczona
 2. suddenly            a. być może              b. brakujący         c. nagle                      d. natychmiast

       3.tune               a. razem                    b. ton                     c. słowa piosenki     d. melodia

 1. perhaps             a. nagle                  b. być może           c. oczywiście            d. z pewnością
 2. collect               a. zbierać                 b. pamiętać           c. opuścić                d. brakować

 

    V. Znane sentencje umieszczone poniżej uzupełnij odpowiednim wyrazem                                10 pkt

 1. …………………. is the essence of friendship.
 2. Smiles are free but they are …………….. a lot.
 3. To the world you may be just one …………………….., but to one person you may be the world.
 4. If you don’t like something, change it. If you can’t change it, change your ………………… .
 5. A loving heart is the truest …………………. .

 

  VI. Wybierz poprawne uzupełnienie podanych sentencji. 5 pkt

 1. Difficult roads often lead to beautiful ………

        a. places b. destinations        c. holidays       d. days

  2. You will never ……. if you never begin

      a. win b. get       c. reach          d. come            

 3. True friends are never apart, maybe in distance but never ……

   a. in memory b.  for long        c. in heart        d. forever

4. There is something …………. in everyday. You just have to find it.

     a.nice          b. good            c. funny            d. beautiful

 5. Reading is a …….. ticket to everywhere.

 1. free       b. discount        c. return          d. one way     

   VII.  Dokończ podane wyrażenia 1 – 5  dopasowując do nich wyrażenia a – e.

         W miejsce kropek wpisz  odpowiednią literę.                                                                           5 pkt 

 

 1. she is shaking ….              2.  I don’t  ….       3. years….      4. wait ….    5. loving ….   

    a. care at all              b. of singing        c. her umbrella          d. can heal       e. for me    

 

VIII.  W każdym przykładzie wybierz poprawne wyrażenie                                                                6 pkt

 1. 1. give me strong              b. give me strength         c. give I strength               d. give me a strong
 2. a. a twist on fate               b. a twist in fate               c. a twist of fate                d. a fate of twist
 3. a. I told to my heart         b. I said my heart            c. I told with my heart     d. I told my heart
 4. a. I have a dream             b. I has a dream               c. I have dream                 d. I having a dream
 5. a. in morning                    b. at the morning            c. in the morning              d. on morning
 6. a. I sitting                          b. I am sit                          c. I am sitting                     d. I am siting           

 

   VIII. W każdym przykładzie ułóż wyrażenia w odpowiedniej kolejności tak, żeby uzyskać logiczną całość. Wpisz odpowiednią literę przy kolejnym numerze                                                                                                                                                                                                                     19 pkt

A.      a. his song      b. to      c. was       d. volcano     e. another       f. listening  

           1. ….             2. ….         3. ….         4. ….        5. ….         6. ….   

B.      a. strong, looking       b. I will       c. for       d. be so      e. myself      f. a new version      g. of

          1. …..        2. ….        3. ….        4. ….       5. ….       6. ….      7. ….

C.      a. me         b. for        c. come     d. home     e. wait      f.  to

         1. ….       2. ….      3. ….       4. ….     5. ….     6….

   

 IX.  Wstaw odpowiednie słowo lub wyrażenie tak, aby otrzymać zdania poprawne gramatycznie. 12 pkt

 1. I’m pretending not ………… see them.
 2. A long time ago there ………… a volcano.
 3. I won’t ever ………… you go.
 4. He fills the sea ………… his tears.
 5. He is ………………… out the window.
 6. You won’t ever ………. alone.

The end  🙂

MATERIAŁY PRZYGOTOWAWCZE DLA KL 5 i 6 W EDYCJI JESIENNEJ 2019

WHERE ARE THE COINS?

‘How was your holiday?’ Jane asks. Then she looks at Martin’s leg and adds: ’Oh, I’m sorry.’

Martin has a broken leg. He had a bicycle accident.

‘No problem,’ Martin answers. ‘I had a wonderful holiday.’

‘Oh, really?’ Jane says.

‘Yes, I can’t walk,’ Martin replies. ‘But I love reading books.’  

The girl and the boy smile.

‘And now I’m reading a fantastic book,’ Martin says. ‘Look, the title is The Missing Coins.

‘Would you like to listen about it?’ he asks. ‘It is a mystery story.’

‘Oh, yes. Please, tell me. I’m very curious’ Jane answers.

‘So listen,’ Martin says and begins:

A boy called Pete and a girl called Carla are students in Bath.

Bath is a very old city in the south – west of England.  There are a lot of tourists in the streets every year. Pete and Carla like the city very much.  The boy likes looking at the beautiful old buildings. The girl likes walking in the little streets. They like spending time together.

One hot Saturday afternoon in summer Pete and Carla are walking. There are a lot of people from many countries in the city.

‘Let’s find a quiet street, away from the tourists,’ Carla says.  They walk and after some time they are in a little street. There are some shops with small windows and houses with pretty little gardens. It’s quiet but suddenly Pete and Carla can hear music. They can see a man playing the flute. The tune is Greensleeves and only four or five people are listening.

‘Why is he playing here?’ Carla asks. ‘There aren’t many tourists in this street.’

‘No,’ Pete says. ‘And there are only three or four coins in his hat.’

Pete likes the tune but he thinks the man isn’t a good player.

Then they walk and find a little interesting shop.  It sells very valuable coins and old stamps from different countries.

Pete and Carla go into the shop and an old man watches them.  He is a shopkeeper.

‘Can we look at the stamps?’ Pete asks.

 The shopkeeper looks at them. ‘OK,’ he says. ‘Do you collect stamps?’

‘No, but I’m going to start collecting them,’  Pete says.

Pete looks at stamps from Canada and South America. He likes the stamps but they are very expensive. The shopkeeper stands near Pete and watches him all the time.

‘He isn’t happy,’ Carla thinks. ‘Why? We aren’t going to steal his stamps.’

She looks at some coins.

‘Are these coins very old?’ Carla asks the old man.

‘They’re 300 years old,’ says the shopkeeper. ‘They’re very valuable. Every coin in my shop is valuable.’

A girl is working in the shop, too. She looks at Carla. Carla smiles, but the girl doesn’t smile at her. Carla thinks  that she isn’t very friendly.

Suddenly they hear a telephone in the room behind the shop. The phone rings and rings but the shopkeeper doesn’t want to answer. Then he looks at the girl and she looks at him. They don’t speak, but Carla understands. The shopkeeper doesn’t speak, but he is saying to the girl, ‘Watch these students.’

‘Excuse me,’ he says to Carla and Pete. And he goes into the back room.

Pete is looking at the stamps from South America. He wants to start collecting them. But Carla doesn’t like the atmosphere in this shop and she wants to go out. Pete and Carla leave the shop. The girl watches them and she smiles. ‘She’s happy because we’re going,’ Carla thinks. ‘But why?’

Then, Carla and Pete go back into the big streets with the tourists. It’s hot so they go to a café to drink. There are a lot of people and there are tables outside the café. The girl and the boy sit down. After a minute the old man from the shop arrives.  He is very angry, ‘Hey! There you are!’  The shopkeeper says the coins are missing. ‘Did you steal them?’ he asks

The two friends are surprised. The people sitting at the tables near them are surprised, too.

‘We didn’t steal any coins or stamps!’ Pete says. ‘What are you saying?’ He is angry now.

The shopkeeper says they’ve got his coins and this isn’t the first time. Last week some coins were missing and he thinks some students had them, too.

Suddenly a policeman arrives. He wants to know what is happening. The shopkeeper tells the policeman that Carla and Pete came into his shop. He went to the back room and answered the telephone. Then he went back into the shop. Some valuable coins were missing, and the two students were not in the shop.

‘Were there many people in the shop?’ the policeman asks.

‘No,’ the shopkeeper says. ‘Only these two students and Tracy. Tracy works in my shop. She doesn’t steal coins’.

‘How do you know?’ asks the policeman.

‘I looked in her bag and pockets today,’ the shopkeeper says. ‘And I looked in them last week.’

Carla says he can look in her bag and Pete says he can look in his pockets. The shopkeeper is surprised but he looks in the bag and the pockets. Of course, he doesn’t find any coins. The shopkeeper says he is sorry because now he knows the students didn’t steal the coins. He says, ‘I was wrong. But I don’t understand it. Where are the coins?’

And the old man goes back to his shop.

Then, some young people in the street start to play music. A girl plays the flute. Carla listens to the music. The tune is Greensleeves. ‘Where did I hear that?’ she thinks. And then she remembers the flute player near the shop with coins and stamps.

Now Carla knows the answer! She knows about the missing coins!

Martin stops telling his story for a moment. ‘And do you know the answer, Jane?’ he asks.

‘I’m not sure,’ she says.

‘So keep listening:  

Carla, Pete and the policeman run to the little street near the shop. The flute player sees them. He is going to walk away, but the policeman stops him.

 ‘Wait!,’ the policeman says. ‘We want to speak to you.’

‘You have the coins,’ Carla says to the flute player.

‘No!’ the man says. He starts to run away, but the policeman stops him again.

 ‘So the flute player has the coins?’ says Jane. ‘But how did he do it? He wasn’t in a shop.’

‘Pete asks the same question,’ Martin says. ‘Keep listening:

It was the girl in the shop, Tracy.  Carla and Pete looked at some stamps, and the shopkeeper was on the telephone in the room at the back. The girl went to the window with the coins, and the flute player was outside the window. She puts the coins in her friend’s hat.

‘But there were people in the street,’ Pete says.

‘Yes, perhaps people watched her,’ Carla says, ‘but the coins went into the flute players hat! The coins were valuable, but the people in the street didn’t know that.’

A police car arrives and takes the girl and the flute player to the police station. The shopkeeper says thank you to Carla. ‘What can I give you?’ he asks.

‘Give Pete the stamps from South America’, she says.

Pete gives her a big smile.

You know what, Jane?’ says Martin. ‘I’m going to collect stamps.’

‘Great!’ Jane answers. ‘And we can go to Bath after some time.’

Martin  gives her a big smile. 🙂

                                                                         ******

[Materiał własny; zawiera cytaty z The Missing Coins, John Escott; z serii  Penguin Readers (rozróżnione czcionką Calibri)

 

 

Objaśnienia:

Zaleca się posłuchać wymowy nowych słów np. korzystając ze słownika https://www.diki.pl/

coin  – moneta

How was your holiday? – jak się udały twoje wakacje? (dosłownie: jakie były twoje wakacje?)

Pamiętaj,, że często, m.in. podczas relacjonowania akcji, kiedy mówimy o jednej osobie: tutaj np. o Pete lub  Carli (3 os. l .poj.), wówczas przy nazwie czynności pojawia się literka –(lub –es)

np.: ask – pytać     /  she asks  – ona pyta           add – dodawać    /    she adds – ona dodaje

       I say – mówię /  Martin says –  Martin mówi

 

broken –  złamana

he had  – on miał

accident – wypadek

reply – odpowiadać

Would you like to …? – czy chciałabyś.. (coś robić)?

mystery –  tajemnicza

mystery story –opowieść detektywistyczna

curious – ciekawa, zaciekawiona

begin – zaczynać

a boy called … – chłopiec o imieniu …

buildings – budynki

spend time – spędzać czas

together – razem

a lot of – dużo

Let’s find – znajdźmy

away from  – z dala od

after some time – po jakimś czasie

suddenly – nagle

can hear – słyszeć

tune  – melodia

sell – sprzedawać

valuable  – wartościowe

stamp – znaczek

different  – różne

watchtutaj: obserwować

shopkeeper  – właściciel sklepu

collect – zbierać

I’m going to – zamierzam

expensive  –  drogie

We aren’t going to – my nie zamierzamy

steal – kraść

ring – dzwonić

he doesn’t want to answer – on nie chce tutaj: odebrać (telefonu)

understand  –  rozumieć

leave – opuścić, wyjść

arrive  – przybyć

angry  – zły, rozzłoszczony

There you are – a tutaj jesteście

miss –  brakować

did you steal – czy ukradłeś / ukradliście

surprised – zdziwiony

the coins are missing – brakuje monet

they came – oni przyszli

he went – on poszedł

they were  – oni byli

pocket – kieszeń

of course – oczywiście

he doesn’t find  – on nie znajduje

know  – wiedzieć, znać 

they didn’t steal  – oni nie ukradli

I was wrong – myliłem się

remember  – pamiętać, przypominać sobie

keep listening  – słuchaj dalej

walk away  – odejść

run away – uciekać

how did he do it? – jak on to zrobił?

he wasn’t  –  on nie był

the same – taki sam

perhaps – być może

he gives her a big smile – on uśmiecha się do niej szeroko  🙂

 

SENTENCJE W J. ANGIELSKIM DLA KL. V i VI

You will never win if you never beginNigdy nie wygrasz, jeśli nigdy nie zaczniesz. 

Helen Rowland

To the world you may be just one person, but to one person you may be the world – Dla świata możesz być tylko jedną osobą, ale dla jednej osoby możesz być (całym) światem

B. Snyder

A loving heart is the truest wisdom – Kochające serce jest najprawdziwszą mądrością

Charles Dickens

True friends are never apart, maybe in distance but never in heart – Prawdziwi przyjaciele nigdy się nie rozłączają; może (tylko) na odległość, ale nigdy w sercu

Helen Keller

Generosity is the essence of friendship – Wspaniałomyślność jest istotą przyjaźni

Oscar Wilde 

Smiles are free but they are worth a lot – Uśmiechy są za darmo, ale są wiele warte

Unknown (autor nieznany)

Difficult roads often lead to beautiful destinations – Trudne drogi często prowadzą do pięknych miejsc (celu podróży)

Zig Ziglar

There is something beautiful in everyday. You just have to find it –  Jest coś pięknego w codzienności, tylko musisz to odnaleźć.

Unknown

Reading is a discount ticket to everywhere – Czytanie jest biletem ze zniżką do wszystkich miejsc (dosłownie: wszędzie)

 Mary Schmich

 

If you don’t like something, change it. If you can’t change it, change your attitude –   Jeśli coś ci się nie podoba, zmień to.  Jeśli nie możesz tego zmienić, zmień swoje nastawienie.

Maya Angelou

 

PIOSENKI DLA KL. V i VI

Podane linki odsyłają do nagrań wraz ze słowami piosenek oraz do ich tłumaczenia. Prosimy zwrócić uwagę na to, że tłumaczenie na portalu tekstowo.pl jest amatorskie, więc mogą zdarzyć się pewne niedociągnięcia.

 

 1. Tom’s Diner – Suzanne Vega

https://www.youtube.com/watch?v=eWEsPbA4NtQ

https://www.tekstowo.pl/piosenka,suzanne_vega,tom_s_diner.html

 1. Disney Music – Lava

https://www.youtube.com/watch?v=uh4dTLJ9q9o

https://www.tekstowo.pl/piosenka,kuana_torres_kahele__napua_greig__james_ford_murphy,lava___pixar.html

 1. My life is going on – Cecilia Krull

https://www.youtube.com/watch?v=ehZFyxRbyd0

https://www.tekstowo.pl/piosenka,cecilia_krull,my_life_is_going_on.html

4.Photograph – Ed Sheeran

https://www.youtube.com/watch?v=990F81D6OOM

https://www.youtube.com/watch?v=9HEoCRYGdDU

 1. Twist of fate – Emilia

https://www.youtube.com/watch?v=7QZsqu8K5LU

https://www.tekstowo.pl/piosenka,emilia,twist_of_fate.html

 

PYTANIA KONKURSOWE DLA KL. 7 i 8  W EDYCJI JESIENNEJ 2019

    I. Na podstawie tekstu ‘The Survival Book’:

      A. Udziel krótkich odpowiedzi na pytania (w j. angielskim)                                                               8 pkt

 1. What happened to the train at the beginning of the story that people were stuck? …………………………….
 2. Who asked Mark to tell them the book? ……………………………………..
 3. Where does the plot of Mark’s story begin? …………………………………
 4. What do Dunya and his men put inside the ornaments? ……………………………..

     B. Zdecyduj, czy podane zdania są zgodne z treścią – zaznaczając literę T, czy fałszywe – F       5 pkt

 1. Tom reads a letter from his fiancée on the plane T / F
 2. Angela used to be afraid of Julie T / F
 3. The man in a grey raincoat is Kemal’s friend T / F
 4. At the beginning Angela didn’t know anything about Dunya’s real business T / F
 5. Angela was imprisoned by Dunya in his office T / F

 II. Ułóż chronologicznie wydarzenia opisane przez Marka w opowiadaniu ‘The Survival Book.’ Wpisz  odpowiednią literę obok cyfry oznaczającej kolejność. Jedno zdanie jest   dodatkowe i nieprawdziwe.                                                                                                                                                                                                                             7 pkt                                       

  1. Tom sits in the American Bar and waits for his fiancée.                                                                                                                       

  2. Mr Dunya tells Tom that Angela had a car accident.

  3. Tom is on his way to Istanbul.

  4. Kemal tells Dunya that he wants to sell him some  goods very cheaply because he needs money quickly.

  5. Tom sees Angela with two men and he knocks on the bus window.

  6. The police arrest Julie.

  7. Tom says he wants a really dull holiday in Istanbul.

   8. Tom and Kemal go to explore the area which belongs to Dunya.

 1. ….       2. ….      3. ….      4. ….      5. ….      6. ….      7. ….         

III. Uzupełnij  zdania odpowiednim tłumaczeniem wyrażenia podanego w nawiasie.                   18 pkt     

 1. She ………………………… (rozpoznaje) Tom from the photo.
 2. British Airways …………………….…… (zapowiadają)  the departure of the flight for London.                                                                                                                                      
 1. Tom ………………………..…… (wysiada z) the taxi and goes into the hotel.                                                                                                                                                       
 2. He looks down over the city and ……………………….. (podziwia) beautiful views.
 3. Tom meets Mr Dunya and ……………………….… (wyjaśnia mu)  that he is looking for his fiancée. 
 4. He ………………………………………. (ma umówione spotkanie) at the Consulate.
 5. ‘The man …………………………………. (nie będzie mógł) follow both of us,’ says Kemal.
 6. ‘And now she has disappeared, ………………..…… (nieprawdaż) ?’ Kemal continues.
 7. The bus ………………………… (zbliża się do)  the centre of old Istanbul.

 

 IV. Wybierz odpowiednie tłumaczenie podanych wyrażeń na język polski                                    5 pkt

 1. the suburbs              a. przedmieścia       b. przecznica         c. dziedziniec        d. magazyn
 2. convince                   a. sugerować            b. przekonać          c.  radzić               d. wspominać 
 3. entrance                   a. wejście                  b. naprzód              c. wyjście              d. kierunek
 4. carry                         a. należeć                   b. oświetlić             c. nieść                 d. przeszukiwać 
 5. touched a.  ciekawy                                   b. rozczarowany    c. wzruszony       d. pilny

V. Znane sentencje umieszczone poniżej uzupełnij odpowiednim wyrazem                                10 pkt

 1. A book is a ……….…..….. thing that lets you travel to far-away places without ever leaving your chair.
 2. Happiness is not the absence of problems; it’s the ability to …………….……. with them.
 3. To the world you may be just one …………………….., but to one person you may be the world.
 4. No matter what has happened, something good is always around the corner and the sun will always…………………..  again.
 5. A loving heart is the truest …………………. .

 VI. Wybierz poprawne uzupełnienie podanych sentencji.    6 pkt

 1. Difficult roads often lead to beautiful …………

       a. places        b. destinations        c. holidays       d. days

  2. You will never ……. if you never begin

    a. win      b. get       c. reach          d. come            

  3. True friends are never apart, maybe in distance but never ……

   a. in memory     b. for long        c. in heart        d. forever

  4. There is something …………. in everyday. You just have to find it

     a.nice       b. good            c. funny            d. beautiful

  5. Knowledge is power but only wisdom is ……….

     a. free      b. great            c. liberty          d. certain

   6. Common sense is not so …………

    a. popular          b. common              c. rare             d. good

VII.  Dokończ podane wyrażenia 1 – 5  dopasowując do nich wyrażenia a – e.   W miejsce kropek wpisz  odpowiednią literę.                                                                                5 pkt 

 1. Climb the …..  2.  Swim under …..     3. I don’t  …..       4. I sang ….    5. grab

            a. water         b. my phone        c. a lullaby          d. care at all       e. highest mountain 

VIII.  W każdym przykładzie wybierz poprawne wyrażenie                                                                6 pkt

 1.    a. it starts to snow           b. it start to snow            c. it’s start to snow           d. it starts snow
 2.   a. let her to go                   b. let go her                      c. let her go                        d. let her goes
 3.   a. heart’s beat fast            b. heart beats fast           c. heart beats fastly          d. heart fast beating
 4.   a. I staring at the moon   b. I’m staring at the moon     c. I’m staring on the moon   d. I’m stare at the moon
 5.   a. I saw a shoot star         b. I seen a shooting star         c. I sees a shooting star         d. I saw a shooting star
 6.   a. I thought of you            b. I thinked  of you                 c. I thinking of you                 d. I thought on you            

 IX. W każdym przykładzie ułóż wyrażenia w odpowiedniej kolejności tak, żeby uzyskać logiczną całość.  Wpisz odpowiednią literę przy kolejnym numerze                                                                                                                                                                                                          18 pkt

   A.   a. strong, looking       b. I will       c. for       d. be so      e. myself      f. a new version      g. of

         1.  ….        2.  ….       3. ….      4. ….      5. ….      6. ….     7. ….

  B.    a. to you              b. If you       c. ‘d        d. sing       e. here, I       f. were

 1. ….       2. ….      3. ….      4. ….      5. ….      6. ….

   C.  a. heart       b. hear        c. your      d. can       e. I

 1. …. 2. ….      3. ….       4. ….     5. ….     

    X. Wstaw odpowiednie słowo lub wyrażenie tak, aby otrzymać zdania poprawne gramatycznie.    12 pkt

 1. If I were sorry, it ……….  be a different story.
 2. I didn’t mean ……… pocket dial you again.
 3. I ………  loved you for a thousand years.  
 4. I looked across and ……….. in love.
 5. Suddenly it’s like the world has ……….. working against me.
 6. Darling don’t ………. afraid.

The end  🙂

MATERIAŁY PRZYGOTOWAWCZE DLA KL.7 i 8 W EDYCJI JESIENNEJ 2019

THE SURVIVAL BOOK.

‘Wow! You are reading a book, young man,’ an elderly lady  said to Mark.

They were sitting on the London Underground train, which was full of people.

 ‘Reading is very rare among teenagers’ continued the woman.

‘But I love books,’ said Mark

‘Great!’ replied the woman. ‘Reading is really important, for many reasons. But most young people today don’t read at all and they choose more attractive and effortless forms of spending their time. You know, they watch TV, surf the Internet or play computer games. Just look around.’

Indeed, the majority of young people in the carriage  were looking at their smartphones or iPhones.   

‘I’m not interested in that stuff,’ said Mark. ‘And I never go by tube without a book, in case I am stuck there for hours.’

Suddenly, they heard a loud noise, the train stopped and the lights went out. It got pitch –black. At first, it was very quiet for a second or two. Then, people started to scream, swear and pray.

‘What’s going on?’ somebody shouted. 

‘The train broke down,’ another voice answered. ‘And we’re stuck forever,’

Some people wanted to make calls to their friends and families or send text messages but they couldn’t because there was no reception.

A few minutes later a very calm voice said, ‘Ladies and gentlemen, we are having a slight technical problem.’ It was a conductor. ‘There is absolutely no need to panic,’ he added. ‘Just sit and wait, please.’

Almost immediately, all the people calmed down. Some of them started to watch films on their devices. But soon the batteries ran out.

They waited and waited and then became bored.

‘Could you tell us the book to pass the time?’  the elderly lady asked Mark politely.

‘Sure,’ replied Mark.

Some young people gathered around Mark to listen. Then he started the story:

The plot of the story begins at Heathrow Airport. It is busy, as usual. A lot of  people are arriving, leaving, or waiting for planes.  Tom, who is the main character in the story, is sitting and reading a newspaper in the departure lounge. He doesn’t like airports and he’s always nervous when he flies. Then, the young man hears the announcement over the loudspeakers. British Airways announce the departure of his flight and ask the passengers to proceed to the gate for boarding. So he picks up his suitcase and walks towards the gate. Soon, he is on board and looks out of the window.  The plane rises into the air.

 Now Tom is on his way to Istanbul.

He takes out a letter and reads it for the tenth time. It’s from his fiancée Angela. She says she is  happy that Tom can come and visit her for holiday. Angela also mentions that life in Istanbul is very interesting and she is enjoying her work (by the way: Angela  works for a small company which is starting to send goods to England. She’s making all the arrangements). She misses him very much. The girl also says in her letter that she has  to work on the day he arrives so she  can’t come to the airport to meet him. She tells Tom to take a taxi from the Air Terminal to the Park Hotel in the new part of the city. She’ll meet him there at 5 o’clock. They’ll meet in the American Bar.

During the journey, a young man in the next seat starts talking to Tom. His name is  Kemal and he lives in Istanbul. His parents have a shop there. He’s studying in London and now he’s going home for a holiday. Kemal gives Tom his phone number in case he needs anything.

Then the plane lands, Tom  goes through Customs and Immigration and walks towards the airport exit. He gets on a bus waiting outside the airport, and sits down beside the window. Soon they are driving past the old city walls. Tom feels excited, he sees old mosques and street markets. The bus approaches the centre of old Istanbul, and stops at the traffic lights.

A car brakes beside the bus. The door opens and two men with a woman get out. Tom sees her and jumps to his feet. It is Angela!

‘Angela!’ Tom shouts. ‘Angela! Here!’

He knocks on the bus window. Suddenly the traffic lights change and the bus moves forward. Tom runs to the back of the bus. Angela and the two men are going into a building. ‘Angela!’ Tom shouts again.  But it’s too late, she doesn’t hear him.

 ‘What a surprise,’ he thinks. He decides to tell her when he sees her in the evening.

Then the bus arrives at the Air Terminal. There are some taxis and Tom gets into one. He tells the driver to take him to the Park Hotel.

At a quarter past four, the taxi arrives in the square. Tom pays the driver, gets out of the taxi and goes into the hotel. He finds the American Bar and sits down at a table on the terrace. The young man orders some drinks and waits for Angela. He looks down over the city of Istanbul and admires beautiful views: the sea with ships, as well as the mosques and palaces in the distance.

Tom looks at his watch. It is nearly five o’clock. A man in a grey raincoat is sitting at a table. There is a newspaper in front of him, and from time to time he looks at it. But the man isn’t reading the newspaper — he is watching Tom.

It is now twenty past five. Tom sits in the evening sunshine. He looks at his watch again, and waits. Half past five. Quarter to six. It is getting dark. ‘Strange,’ thinks Tom.  ‘Angela isn’t usually late.’ He decides to phone his fiancée. He goes into the hotel and finds  a telephone beside the reception.                                        

Mark stops telling the story for a moment and says, ‘There weren’t any mobile phones or smartphones at that time. Can you imagine that?’ And then he continues:

Tom  dials Angela’s number. The phone rings and rings, but nobody answers it. So Tom picks up his suitcase and leaves the hotel. The man in the grey raincoat also walks out into the street.

Tom walks along a narrow, quiet street and finds Angela’s address.

The building has a large glass door. Tom pushes it, but it is locked. There is no bell so he knocks on the door. Nothing happens. He looks up. All the windows are black. There is no light anywhere in the building. Tom becomes impatient and worried now. ‘Angela,’ he says to himself. ‘Angela! Where are you?’

A short distance away, the man in the grey raincoat is standing in a dark doorway and watching Tom.

Tom doesn’t know what to do… He needs a hot bath and a good sleep. The young man remembers seeing one or two small hotels on his way. Finally, he finds the Ankara Hotel and rents a single room there. It is small but clean, and it looks comfortable. Tom feels very tired after his long journey and unhappy. ‘But I saw Angela,’ he thinks. ‘I saw her from the bus!’ He decides to go to Angela’s office in the morning and find out what has happened. He hopes there’s a simple explanation and soon falls asleep.

The man in the grey raincoat dials a number, and then he speaks. ‘He waited at the Park Hotel and then he went to the girls flat,’ he says. ‘Now he’s in the Ankara Hotel . . . Yes, yes of course I will.’

In the  morning, Tom feels much better. He takes a taxi to the office where Angela works.

He sees a grey building with the sign ‘Export/Import Agency’ above the door and goes in. Tom meets Mr Dunya there, and  explains to him that he is looking for his fiancée. Mr Dunya looks very embarrassed and says that he  has some very bad news: Angela is dead. It was a car accident. She was driving along a dangerous road and her car went off the road and fell down the hillside.

Tom is shocked, white-faced and unable to speak. And to his surprise, Mr Dunya says the accident happened a week ago.

‘But that’s impossible!’ says Tom. ‘I saw Angela in the street yesterday!’

Mr Dunya explains that Istanbul is a big city and there must be hundreds of women who look like Tom’s fiancée. He also says that the British Consulate made all the arrangements for the funeral. Her parents don’t know about the tragedy yet. They are on a camping holiday in France and the police are trying to contact them.

The two men shake hands and Tom leaves the office.

He walks slowly through the crowded streets of old Istanbul. The streets are busy, and full of interesting people, shops and cafés.  But Tom doesn’t  see any of those things. He is thinking of Angela.. He is sure he saw her the day before.

Tom looks in his pocket and finds Kemal’s telephone number. He phones him and asks to meet together. Soon, Kemal comes.

They are sitting  in the American Bar at the Park Hotel and talking. Kemal believes Tom and decides to help him.

First, they  go by car to the place where Tom saw Angela. After some time, they find the traffic lights, the street and then the building with its big entrance. They look at the name plate beside the entrance. There are many names there; a lawyer, a dentist, a doctor and many other offices. Tom is sure Angela went into this building. But which office did she go to? Kemal says that his new friend shouldn’t expect to find out everything immediately. He should wait until he sees the man at the Consulate.  Tom has an appointment for that afternoon and Kemal drives him there.

At the reception desk Tom says he would like to see Mr Pennington. After a few minutes, a tall man with glasses comes to meet him. He knows about the tragedy and expresses his condolences. Mr Pennington gives Tom copies of the report on the accident. And this time Tom tries to convince the consul that he saw Angela the day before. But the man can’t believe him.

‘How did they identify  the body after the accident?’ asks Tom.

Pennington explains that it was difficult because the car burst into flames. But the police found Angela’s handbag lying near the car, with her passport and papers. Mr  Pennington advises Tom to go back to London. The two men shake hands and Tom leaves the Consulate.

So now Tom is confused and he doesn’t know what to do.

‘How long have you been in Istanbul?’ asks Kemal later.’ You’ve been here less than twenty-four hours. And what has happened to you in this time? You’ve had a terrible shock.’

Kemal suggests going to the Topkapi Palace where they can walk through the beautiful gardens there and think about everything carefully. Then they can decide what to do next. Tom agrees.

The two young men are driving down narrow streets. Then, they get out of the car in a large park and  buy an entrance ticket. They go through the gate into the gardens of the Palace. While they are walking down a wide path, Kemal looks around and sees someone following them. There’s a man in a grey raincoat walking behind them. They run through the second gateway, Kemal leads Tom to the entrance of the Treasury, and the man is still following them. So they decide to separate.  ‘The man won’t be able to follow both of us,’ says Kemal. He goes back to his car and Tom takes a taxi to his hotel.

It’s seven o’clock when Tom arrives at the hotel. He hurries upstairs and locks the door. The young man  feels tired and nervous. For a long time  he is lying on the bed, listening  to the noises in the street outside, and thinking about one person – Angela.

Suddenly, the phone rings loudly. Tom jumps to his feet and picks up the receiver. He hears a woman’s voice. It is one of Angela’s friends – Julie. Tom doesn’t know her, but she wants to meet somewhere because she has something to tell him.  They decide to talk in the American Bar at the Park Hotel.

There are only a few people in the American Bar when Tom goes in. He sits down at a table by a window. From there he can see everyone who comes through the door. ‘Who is Julie? What does she want?’ he thinks. Tom will find out soon.

A few minutes later, a girl with long blonde hair comes in.  She looks round the bar, then walks over to Tom’s table. It is Julie. She recognises Tom from the photo which Angela showed her.

Julie says that she went to the British Consulate and  spoke to Mr Pennington, who told her the name of Tom’s  hotel. She thinks that there’s something strange going on. Julie tells Tom that she met Angela at a party soon after she arrived and they became good friends. At the beginning, she was happy. They used to have lunch together, and go sightseeing. She enjoyed her job, and she liked working for her boss Mr Dunya. But later, Angela seemed worried about something — she didn’t want to talk about it. Julie remembers that one day they were together in a restaurant, and suddenly Dunya came in. The moment Angela saw him, she became nervous. Julie thinks that her friend was afraid of him.

Tom tells Julie that he saw his fiancée while she was going into a building with two men. But he doesn’t know which office she entered. Julie remembers that Angela was ill; she had a virus. She was getting pills from a doctor. That explains it – she needed more pills, or treatment. So, she was going to a doctor!

Tom wants to go and ask the doctor some questions.

‘Be careful, Tom,’ Julie says.

‘What do you mean?’

‘Just be careful,’ she repeats. ‘Something strange is happening. It could be dangerous for you if you ask too many questions.’

Tom is almost sure now that Angela didn’t have the accident. He decides not to leave Istanbul until he finds her.

Later that evening Tom phones Kemal, and tells him about his meeting with Julie.

Kemal listens and then he says, ‘I think I know what’s happening.’ He puts all the facts together: Angela was working for Mr Dunya, then she was worried about something at work.

‘And now she has disappeared, hasn’t she?’ Kemal continues. He thinks it wasn’t an accident and Angela is alive. She is somewhere in Istanbul, imprisoned by Dunya. 

Kemal is sure that the man in a grey raincoat and Dunya have been watching Tom since he arrived in Istanbul.

Kemal has a clever plan …

Next morning, Tom checks out of his hotel. He says goodbye to the receptionist and then takes a taxi to Dunya’s office. Tom tells him that he leaves Istanbul and goes back to London so he wants to say goodbye. The men shake hands. ‘Have a good journey,’ Dunya says.  Tom gets into the taxi and goes to the airport. Another car is following him.

At the airport Tom asks about the flight to London, but he doesn’t check in. He sits down and starts reading his newspaper. Then there is an announcement over the loudspeakers. British Airways announce the departure of the flight for London and ask the passengers to proceed to the gate for boarding. Tom goes into the crowd of people and walks towards passport control. Suddenly he turns and goes into the toilet and waits there. He hears the final announcement but he doesn’t move.

The man in the grey raincoat walks over to the telephone and dials a number. ‘Hello? I saw him leave. Yes, he’s on the plane.’

Some time later, Tom goes by taxi to Kemal’s flat.

Now they can start looking for Angela. They make plans to follow Dunya to find out where he lives. Kemal gives Tom a false moustache, a wig and dark glasses. Nobody will recognise him now.

In the evening, Tom and his new friend sit in the car waiting patiently. They can see the entrance to Dunya’s  office. Soon, he comes out of the building, gets into his Mercedes car and then drives along the street. Kemal’s car is following him all the time. For twenty minutes they drive towards the suburbs of the city, then turn into a quiet street of private villas. The Mercedes drives through the gates of a large villa, which is surrounded by trees and bushes. The car drives up to  the house and the gates close behind it.

Now the two young men know where Dunya lives. They think that Angela is in the villa, but they can’t get in there.

Tom remembers what Julie said: Angela was worried about something at work. So what they are looking for must be in the office.

Kemal has another plan …

The next day Kemal takes some goods from his parents’ shop, asks his brother to phone Mr Dunya at the arranged time, and then goes to his office. There, Kemal tells Dunya  that he wants to sell him the goods, which are beautiful ornaments, very cheaply because he needs some money quickly. Mr Dunya buys a lot  of the ornaments from him. Then, they carry the goods to the store at the back of the office. When they are in the store, the telephone in the office rings. So Dunya goes out for a moment. Now Kemal can look round the store. There are some table lamps, which are cut in half and the inside is removed. The young man looks out of the window and he can see a small courtyard with a wall at the end. There is also a building opposite. Kemal is sure that it belongs to Dunya.

Later, Kemal tells Tom about his visit in the office, and he says that the wall isn’t too high and it won’t be difficult to climb over…

The next night, Tom and Kemal go to explore the area which belongs to Dunya. The friends drive across the city, then they park the car two blocks from the store, and walk along the dark streets. Tom’s heart is  beating fast. They approach the courtyard wall and look around. The area is empty. Somewhere in the distance a dog barks. They climb over the wall, and move very slowly towards the window of the store. They can hear people talking and moving inside. This is their only chance to find out what is happening. There are some men in the store. One of them is working with a table lamp, which is cut in half. He puts a small plastic bag inside the lamp. Then he fixes the two halves of the lamp together again. Tom looks at all the stuff on the table in the store. Suddenly, he understands what is happening: they’re smuggling drugs in the ornaments!

Tom steps back from the window. He puts his foot on a stone and slips. His hand knocks against a piece of wood. The piece of wood falls to the ground with a loud crash.

At that moment the light comes on, the door opens, and the men run out from the store. Tom and Kemal try to escape but the men catch them. A few seconds later Tom and Kemal are prisoners. They are taken into the store, where Dunya is standing with a gun in his hand. He recognizes them and becomes very angry. He says, ‘So, you have seen all this.’ He points to the plastic bags and the ornaments. ‘Very clever of you. We should have killed the English girl before. Then this would never have happened.’ Dunya decides to take Tom and Kemal to his villa.  During their journey, he tells his prisoners that Angela is kept in the villa. Dunya didn’t kill her but he has no choice now, because the young people know too much about his business.

It turns out that Angela was very useful at the beginning. She helped to arrange the export of the goods to England. She didn’t know anything about the real business. But one day, she left something in the office, and came back for it in the evening. She saw what they are doing. After that, Dunya could not let her go.

The car drives in through the gates of the villa, up to the house. They get out of the car. There is one small light above the front door of the villa. Tom looks around — he is looking for a way to escape. Dunya sees it. ‘If you try to escape, I’ll shoot you,’ he says. Suddenly, a blinding light comes on. ‘Stop!’ shouts a voice, and some men are running towards them. It’s the police.      ‘We are safe,’ says Kemal. Then, the door of the villa opens and a girl runs out.  She sees Tom and his friend. They are very happy and touched.  The three young people talk about their fears and worries.  Tom says that  Kemal has been wonderful, and without his help, they wouldn’t be here now.  They watch as Dunya and his men are taken to a police car.  ‘But how did the police know what was happening?’ asks Tom.

At this point Mark stopped telling the story. ‘I haven’t finished the book, yet,’ he explained.

‘Oh, no!’ shouted a disappointed voice. ‘We are curious about the ending. And how did the police know what was happening?’

‘Let’s arrange the light to read the ending,’ another voice said.

All the people around started to take out lighters and matches, someone even found a torch. They lit the text, and Mark could read aloud.

At that moment a car drove up to the villa. A man got out of the car and walked towards them. He smiled.

‘Hello, Mr Smith,’(it’s Tom’s surname) he said. ‘We meet again.’

‘Mr Pennington!’ smiled Tom.

Later that night, Tom, Kemal and Angela were relaxing. They were sitting in Mr Pennington’s flat in the Consulate building. David Pennington was telling them what had happened.

‘Julie came to see me here at the Consulate,’ he explained. ‘She told me about her conversation with Tom. Then I was convinced that Tom’s story was true. I contacted the Turkish police again. After that I tried to contact you, Tom, but you had left your hotel. We thought you’d gone back to England.’

‘No,’ smiled Tom. He looked at Angela. ‘I had some urgent business here in Istanbul.’

They all laughed. (…)

‘I was terribly worried on the Monday you were arriving in Istanbul,’ said Angela.  ‘Dunya knew you were coming because I had told him earlier. And I knew he was going to send someone to follow you. I was terribly worried.’ (…)

‘What about the car accident?’ said Kemal. ‘How did they arrange that? I wonder whose body was in the burnt out car?’

There was silence while they thought about that. ‘The police will have to find that out,’ said Pennington finally.

‘lt was a very clever plan of Dunya’s,’ said Tom. ‘Very clever.’ (…)

‘Well — it’s over now,’ said Angela. She turned to Tom. ‘Do you remember the letter I wrote to you Tom? I said that life here in Istanbul is very interesting. I was right, wasn’t I?’

They all laughed.

‘Yes,’ said Tom, ‘a little bit too interesting for me! After all this, do you know what I want?’

‘What?’

‘I want a really dull, uninteresting holiday in Istanbul!’

At that moment, a rescue team arrived to help people on the train.

‘Wait a moment, please,’ shouted one of the boys. ‘I’d like to listen to the end of the story.’

Everybody laughed.

‘It was the end,’ said Mark. ‘And I can lend you the book if you want.’

******

[Materiał własny; zawiera cytaty z Meet Me in Istanbul,  Richard Chisholm. Wyd. Macmillan Readers (rozróżnione czcionką Calibri)]

 

Objaśnienia:

Zaleca się posłuchać wymowy nowych słów, np. korzystając ze słownika https://www.diki.pl/

 

survival  przetrwanie

survival book  – tutaj: książka, która umożliwiła przetrwanie

elderly lady – starsza pani

underground – metro

rare  – rzadkie

among – wśród

reply – odpowiedzieć (w czasie przeszłym replied)

reason – powód

effortless – łatwy, nie wymagający wysiłku

look around – rozejrzeć się

indeed – rzeczywiście

majority (of) – większość

carriage – wagon

stuff – rzeczy, sprawy

tube – metro (potocznie)

in case – na wypadek

be stuck – utknąć

in case I am stuck – na wypadek, gdybym utknął

suddenly – nagle  

the lights went out – światła zgasły 

pitch –black – kompletnie ciemno (dosł.: czarny jak smoła)

scream – krzyczeć, wrzeszczeć

swear – przeklinać

pray – modlić się

What’s going on? – co się dzieje?

break down – zepsuć się

reception – zasięg (np. w telefonie), recepcja (np. w hotelu)

slight – nieznaczny, drobny

almost – prawie

immediately – natychmiast

calm down – uspokoić się

run out – wyczerpać się, skończyć się

pass the time – spędzać czas, ‘zabijać’ czas

gather – gromadzić się

plot – fabuła, akcja

Heathrow Airport – lotnisko na skraju Londynu (największe w Europie)

busy  – tutaj: ruchliwe, zatłoczone

main character – główna postać

departure lounge –  hala odlotów (miejsce oczekiwania na samolot)

departure – odjazd, odlot

announcement – ogłoszenie, komunikat

announce – ogłaszać, zapowiadać

proceed – przechodzić dalej

gate –  tutaj: bramka na lotnisku

boarding – wejście na pokład

on board – na pokładzie

pick up – podnieść

towards – w kierunku

look out (of) – wyglądać (przez)

rise – wznosić się

on the way – w drodze

he is on his way (to) – on jest w drodze (do)

take out – wyjmować, wyciągnąć

fiancée – narzeczona

mention – wspominać, nadmieniać

by the way (BTW) – przy okazji, nawiasem mówiąc

goods – towary

arrangements – przygotowania, ustalenia

Air Terminal – przystanek, z którego kursują autobusy na lotnisko

during – podczas

Customs and Immigration – odprawa celno – imigracyjna

exit – wyjście

get on a bus – wsiadać do autobusu

mosque – meczet

approach – zbliżać się

traffic lights – światła, sygnalizacja świetlna

brake – hamować

jump to one’s feet – podskoczyć, zerwać się ‘na równe nogi’

(zamiast one’s używamy: his, her, our itp., w zależności od osoby)

forward – naprzód

decide – postanowić, zdecydować

get into (a car, a taxi) – wsiąść (do samochodu, taksówki)

get out of  (a car, a taxi) – wysiąść (z samochodu, taksówki)

order – zamówić

admire – podziwiać

in the distance – w oddali

It is getting dark – ściemnia się

imagine – wyobrazić sobie

dial a number – wybrać numer

impatient – niecierpliwy

doorway – wejście, brama

remember – pamiętać, przypominać sobie

rent – wynająć

explanation – wyjaśnienie

explain – wyjaśnić

fall asleep – zasypiać

embarrassed – zakłopotany

accident – wypadek

fall down – spaść

hillside – zbocze (wzgórza)

white-faced – pobladły

unable (to) – niezdolny (do), niebędący w stanie

to his surprise – ku jego zdziwieniu

look like – wyglądać jak

funeral – pogrzeb

shake hands – podać sobie dłonie, uścisnąć dłonie (np. na pożegnanie, zgodę)

crowded – zatłoczony

entrance – wejście

name plate – tabliczka z nazwą

expect – oczekiwać

find out – dowiedzieć się

consulate – konsulat

appointment – umówione spotkanie, wizyta (np. u lekarza, prawnika)

express – wyrazić

condolences – kondolencje

convince – przekonać

burst into flames – stanąć w płomieniach

lying – leżąca (lie – leżeć)

advise – radzić

suggest – sugerować

follow (someone) – podążać (za kimś)

separate – rozdzielić się

(he) won’t be able – nie będzie w stanie, nie będzie mógł

pick up the receiver – podnieść słuchawkę

recognise – rozpoznać

used towyrażenie używane do określenia czynności, które kiedyś zdarzały się regularnie, ale już się nie zdarzają

They used to have lunch together – kiedyś jadały razem lunch

sightseeing – zwiedzanie

seem – sprawiać wrażenie, wydawać się

treatment – leczenie

until – aż do, dopóki nie

put together – połączyć, skojarzyć

disappear – zniknąć

alive – żywa

imprisoned – uwięziona

check out – wymeldować się (z hotelu)

check in – zgłosić się do odprawy (na lotnisku), zameldować się (w hotelu)

falsetutaj: sztuczne

wig – peruka

patiently – cierpliwie

the suburbs – przedmieścia

surrounded (by) – otoczona (przez)

look for – szukać

arranged time – umówiona pora

ornament – ozdoba

carry – nieść

storetutaj: magazyn, skład

cut in half – przecięte na pół

inside – wnętrze

removed – usunięte

courtyard – podwórze, dziedziniec

belong – należeć

explore – zbadać, przeszukiwać

area – obszar

blocktutaj: przecznica

beat – bić

bark – szczekać

chance – szansa

fix together  – składać razem, przymocować

smuggle – przemycać

drugs – narkotyki 

step back – cofnąć się

stone – kamień

slip – poślizgnąć się

knock against – uderzyć się

a piece (of) – kawałek

wood – drewno

crash –  trzask, łomot

the light comes on – światło się zapala 

prisoner – więzień

we should have  killed – powinniśmy byli zabić

this would never have happened – to nigdy by się nie wydarzyło

It turns out – okazuje się

let her go – pozwolić jej odejść

blinding – oślepiające   

touched – wzruszony

fear – lęk, obawa

worry – zmartwienie, martwić się

without – bez

they wouldn’t be here – nie byliby tutaj

disappointed – rozczarowany

curious – zaciekawiony, ciekawy

arrange – zorganizować, załatwić

lighter – zapalniczka

match – zapałka

even – nawet

torch – latarka

lit – oświetlić w czasie przeszłym (lightlit)

urgent – pilny, naglący

it’s over – skończyło się

I was right, wasn’t I – miałam rację, nieprawdaż?

dull – nudny

rescue team – ekipa ratunkowa

lend – pożyczyć (komuś)

SENTENCJE W J. ANGIELSKIM DLA KL. VII i VIII

Happiness is not the absence of problems; it’s the ability to deal with them –  Szczęście – to nie brak problemów;  to umiejętność radzenia sobie z nimi.

Steve Maraboli

To the world you may be just one person, but to one person you may be the world – Dla świata możesz być tylko jedną osobą, ale dla jednej osoby możesz być (całym) światem

B. Snyder

A book is a magical thing that lets you travel to far-away places without ever leaving your chair –  Książka jest magiczną rzeczą, która pozwala ci podróżować w odległe miejsca, nawet bez opuszczania fotela (dosłownie: krzesła)

  Katrina Mayer

No matter what has happened, something good is always around the corner and the sun will always shine again – Bez względu na to co się  wydarzyło, zawsze jest coś dobrego tuż za rogiem i słońce zawsze znowu zaświeci

Unknown

Life is not measured by the number of breaths you take but by the moments that take your breath away – Życia nie mierzy się ilością oddechów, ale ilością chwil, które zapierają dech w piersiach.

Maya Angelou

A loving heart is the truest wisdom – Kochające serce jest najprawdziwszą mądrością

Charles Dickens

I find television very educating. Every time somebody turns on the set, I go into the other room and read a book –  Uważam telewizję za bardzo kształcącą. Za każdym razem, gdy ktoś włącza telewizor, wchodzę do drugiego pokoju i czytam książkę J

Groucho Marx

Common sense is  not so common –  Zdrowy rozsądek nie jest taki powszechny. J

Voltaire

Difficult roads often lead to beautiful destinations –  Trudne drogi często prowadzą do pięknych miejsc (celu podróży)

Zig Ziglar

You will never win if you never begin –  Nigdy nie wygrasz, jeśli nigdy nie zaczniesz. 

Helen Rowland

True friends are never apart, maybe in distance but never in heart – Prawdziwi przyjaciele nigdy się nie rozłączają; może (tylko) na odległość, ale nigdy w sercu

 Helen Keller

There is something beautiful in everyday. You just have to find it – Jest coś pięknego w codzienności, tylko musisz to odnaleźć.

Unknown

Knowledge is power but only wisdom is liberty – Wiedza jest potęgą, ale tylko mądrość jest wolnością.

Will Durant

PIOSENKI DLA KL. VII i VIII

Podane linki odsyłają do nagrań wraz ze słowami piosenek oraz do ich tłumaczenia. Prosimy zwrócić uwagę na to, że tłumaczenie na portalu tekstowo.pl jest amatorskie, więc mogą zdarzyć się pewne niedociągnięcia.

 1. If I were sorry – Frans

https://www.youtube.com/watch?v=34Jek-r2G-Q

https://www.tekstowo.pl/piosenka,frans,if_i_were_sorry.html

 

 1. My life is going on – Cecilia Krull

https://www.youtube.com/watch?v=ehZFyxRbyd0

https://www.tekstowo.pl/piosenka,cecilia_krull,my_life_is_going_on.html

 

 1. All Of The Stars – Ed Sheeran

https://www.youtube.com/watch?v=L_GDwELa-KU

https://www.youtube.com/watch?v=1gy1S2DVC2E

https://www.tekstowo.pl/piosenka,ed_sheeran,all_of_the_stars.html

 

4. Pocket Dial – Marcus & Martinus 

https://www.youtube.com/watch?v=oXrjtckGMpo

https://www.tekstowo.pl/piosenka,marcus__martinus,pocket_dial.html

 

 1. Let her go – Passenger

https://www.youtube.com/watch?v=JmCKwVIQLA0

https://www.tekstowo.pl/piosenka,passenger,let_her_go.html

 

 1. A thousand years – Christina Perri

 (w słowach tekstu wyświetlanego na youtube w refrenie powinno być: I’ll love you for a thousand more, zamiast: I love you…)

https://www.youtube.com/watch?v=hrM-Bkm4c_I

https://teksciory.interia.pl/christina-perri-a-thousand-years-tekst-piosenki,t,634175.html

https://www.tekstowo.pl/piosenka,christina_perri,a_thousand_years.html

 

 

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close