ZADANIA PRZYKŁADOWE I PUNKTACJA

ZADANIA PRZYKŁADOWE i PUNKTACJA

                 

RODZAJE ZADAŃ,  ZASADY PUNKTACJI I ZADANIA PRZYKŁADOWE

 Pytania konkursowe dotyczą tylko materiału zaprezentowanego w zakładce  MATERIAŁY i sprawdzają znajomość:

 –  treści opowiadań,

 –  sentencji 

 –  słownictwa i wyrażeń zawartych we wszystkich 3 rodzajach zaprezentowanych  materiałów (czyli opowiadań, sentencji i piosenek).

  W przypadku sentencji, ich stopień opanowania powinien obejmować umiejętność  odtworzenia brakującego wyrazu (patrz: przykłady poniżej). Nie ma potrzeby natomiast    zapamiętywania autorów poszczególnych sentencji. 

  Pytania występują w formie zadań testowych:

 –  zamkniętych:  typu prawda- fałsz, wielokrotnego wyboru i zadań na dobieranie

 –  otwartych: z luką oraz zadań krótkiej odpowiedzi.

  W przypadku zadań zamkniętych przyznaje się:

  1 pkt za odpowiedź poprawną

  0 pkt za odpowiedź błędną lub brak odpowiedzi

  W zadaniach otwartych można uzyskać:

  2 pkt za odpowiedź poprawną

  1 pkt za odpowiedź z błędami w zapisie

 0 pkt za odpowiedź błędną lub brak odpowiedzi

 

PRZYKŁADOWE PYTANIA KONKURSOWE (DLA KL. 5 I 6 – Z EDYCJI JESIENNEJ 2019)

Poniżej pytań konkursowych znajdują się materiały, na podstawie których  te pytania zostały ułożone

    I.  Na podstawie tekstu ‘Where are the Coins?’:

     A. Udziel krótkich odpowiedzi na pytania (w j. angielskim)                                                               8 pkt

 1. What does Martin love doing? ………………………………………….
 2. Why does Martin have a broken leg? Because he ……………………………………..
 3. What is there in the flute player’s hat? …………………………………
 4. Who is very angry and arrives at the café saying ‘Hey! There you are’? ……………………………..

     B.  Zdecyduj, czy podane zdania są zgodne z treścią – zaznaczając literę T, czy fałszywe – F        5 pkt

 1. The little shop sells very valuable coins T / F
 2. A girl working in the shop is very friendly T / F
 3. Pete and Carla steal stamps T / F
 4. Not many people are listening to ‘Greensleeves’ in a quiet street near the shop T / F
 5. The flute player comes to the shop and steals some coins T / F

  II.    Ułóż chronologicznie wydarzenia w opowiadaniu ‘Where are the Coins?’ Wpisz odpowiednią literę obok cyfry oznaczającej kolejność. Jedno zdanie jest dodatkowe i nieprawdziwe.   7 pkt

      a. Pete and Carla can hear music.

      b. The flute player starts to run away.

      c.  Carla says, ‘Give Pete the stamps from South America’.

     d.  The policeman stops the flute player again .

     e. Pete and Carla are walking and want to find a quiet street.

     f.  The phone rings and rings .

      g.  Pete asks ‘Can we look at the stamps?’

      h.  A police car arrives and takes the tourists to the police station .

 1. ….      2. ….      3. ….      4. ….      5. ….      6. ….      7. ….         

III. Uzupełnij  zdania odpowiednim tłumaczeniem wyrażeń lub fragmentów zdań podanych w nawiasie.                   

 1. ……………………….……. (czy było dużo) people in the shop? 18 pkt     
 2. They like ……………………………………..…..… (spędzać czas razem) .
 3. He says, ‘I …………………………….….’ (myliłem się)                               
 4. The man watches Pete …………………………………… (przez cały czas)                                                                                                                                                
 5. The girl …………………..………………………… (nie uśmiecha się do niej)
 6. Only ……………………………… (ci studenci) work . 
 7. Some young people ……………………………………….. (zaczynają grać) music
 8. Martin ……………………………………. (przestaje opowiadać) his story .
 9. ‘Where ………………..……………………. (ja to słyszałam)?’ she thinks.

     IV. Wybierz odpowiednie tłumaczenie podanych wyrażeń na język polski                                    5 pkt

 1. curious               a. wartościowa        b. ciekawa            c. zmęczona              d. rozzłoszczona
 2. suddenly            a. być może              b. brakujący         c. nagle                      d. natychmiast

       3.tune               a. razem                    b. ton                     c. słowa piosenki     d. melodia

 1. perhaps             a. nagle                  b. być może           c. oczywiście            d. z pewnością
 2. collect               a. zbierać                 b. pamiętać           c. opuścić                d. brakować

    V. Znane sentencje umieszczone poniżej uzupełnij odpowiednim wyrazem                                10 pkt

 1. …………………. is the essence of friendship.
 2. Smiles are free but they are …………….. a lot.
 3. To the world you may be just one …………………….., but to one person you may be the world.
 4. If you don’t like something, change it. If you can’t change it, change your ………………… .
 5. A loving heart is the truest …………………. .

  VI. Wybierz poprawne uzupełnienie podanych sentencji. 5 pkt

 1. Difficult roads often lead to beautiful ………

        a. places b. destinations        c. holidays       d. days

  2. You will never ……. if you never begin

      a. win b. get       c. reach          d. come            

 3. True friends are never apart, maybe in distance but never ……

   a. in memory b.  for long        c. in heart        d. forever

4. There is something …………. in everyday. You just have to find it.

     a.nice          b. good            c. funny            d. beautiful

 5. Reading is a …….. ticket to everywhere.

 1. free       b. discount        c. return          d. one way     

   VII.  Dokończ podane wyrażenia 1 – 5  dopasowując do nich wyrażenia a – e.

         W miejsce kropek wpisz  odpowiednią literę.                                                                           5 pkt 

 1. she is shaking ….              2.  I don’t  ….       3. years….      4. wait ….    5. loving ….   

    a. care at all              b. of singing        c. her umbrella          d. can heal       e. for me     

VIII.  W każdym przykładzie wybierz poprawne wyrażenie                                                                6 pkt

 1. 1. give me strong              b. give me strength         c. give I strength               d. give me a strong
 2. a. a twist on fate               b. a twist in fate               c. a twist of fate                d. a fate of twist
 3. a. I told to my heart         b. I said my heart            c. I told with my heart     d. I told my heart
 4. a. I have a dream             b. I has a dream               c. I have dream                 d. I having a dream
 5. a. in morning                    b. at the morning            c. in the morning              d. on morning
 6. a. I sitting                          b. I am sit                          c. I am sitting                     d. I am siting           

 

   VIII. W każdym przykładzie ułóż wyrażenia w odpowiedniej kolejności tak, żeby uzyskać logiczną całość. Wpisz odpowiednią literę przy kolejnym numerze                                                                                                                                                                                                                                             19 pkt

A.      a. his song      b. to      c. was       d. volcano     e. another       f. listening  

           1. ….             2. ….         3. ….         4. ….        5. ….         6. ….   

B.      a. strong, looking       b. I will       c. for       d. be so      e. myself      f. a new version      g. of

          1. …..        2. ….        3. ….        4. ….       5. ….       6. ….      7. ….

C.      a. me         b. for        c. come     d. home     e. wait      f.  to

         1. ….       2. ….      3. ….       4. ….     5. ….     6…. 

 IX.  Wstaw odpowiednie słowo lub wyrażenie tak, aby otrzymać zdania poprawne gramatycznie. 12 pkt

 1. I’m pretending not ………… see them.
 2. A long time ago there ………… a volcano.
 3. I won’t ever ………… you go.
 4. He fills the sea ………… his tears.
 5. He is ………………… out the window.
 6. You won’t ever ………. alone.

The end  🙂

MATERIAŁY PRZYGOTOWAWCZE DLA KL 5 i 6 W EDYCJI JESIENNEJ 2019

WHERE ARE THE COINS?

‘How was your holiday?’ Jane asks. Then she looks at Martin’s leg and adds: ’Oh, I’m sorry.’

Martin has a broken leg. He had a bicycle accident.

‘No problem,’ Martin answers. ‘I had a wonderful holiday.’

‘Oh, really?’ Jane says.

‘Yes, I can’t walk,’ Martin replies. ‘But I love reading books.’  

The girl and the boy smile.

‘And now I’m reading a fantastic book,’ Martin says. ‘Look, the title is The Missing Coins.

‘Would you like to listen about it?’ he asks. ‘It is a mystery story.’

‘Oh, yes. Please, tell me. I’m very curious’ Jane answers.

‘So listen,’ Martin says and begins:

A boy called Pete and a girl called Carla are students in Bath.

Bath is a very old city in the south – west of England.  There are a lot of tourists in the streets every year. Pete and Carla like the city very much.  The boy likes looking at the beautiful old buildings. The girl likes walking in the little streets. They like spending time together.

One hot Saturday afternoon in summer Pete and Carla are walking. There are a lot of people from many countries in the city.

‘Let’s find a quiet street, away from the tourists,’ Carla says.  They walk and after some time they are in a little street. There are some shops with small windows and houses with pretty little gardens. It’s quiet but suddenly Pete and Carla can hear music. They can see a man playing the flute. The tune is Greensleeves and only four or five people are listening.

‘Why is he playing here?’ Carla asks. ‘There aren’t many tourists in this street.’

‘No,’ Pete says. ‘And there are only three or four coins in his hat.’

Pete likes the tune but he thinks the man isn’t a good player.

Then they walk and find a little interesting shop.  It sells very valuable coins and old stamps from different countries.

Pete and Carla go into the shop and an old man watches them.  He is a shopkeeper.

‘Can we look at the stamps?’ Pete asks.

 The shopkeeper looks at them. ‘OK,’ he says. ‘Do you collect stamps?’

‘No, but I’m going to start collecting them,’  Pete says.

Pete looks at stamps from Canada and South America. He likes the stamps but they are very expensive. The shopkeeper stands near Pete and watches him all the time.

‘He isn’t happy,’ Carla thinks. ‘Why? We aren’t going to steal his stamps.’

She looks at some coins.

‘Are these coins very old?’ Carla asks the old man.

‘They’re 300 years old,’ says the shopkeeper. ‘They’re very valuable. Every coin in my shop is valuable.’

A girl is working in the shop, too. She looks at Carla. Carla smiles, but the girl doesn’t smile at her. Carla thinks  that she isn’t very friendly.

Suddenly they hear a telephone in the room behind the shop. The phone rings and rings but the shopkeeper doesn’t want to answer. Then he looks at the girl and she looks at him. They don’t speak, but Carla understands. The shopkeeper doesn’t speak, but he is saying to the girl, ‘Watch these students.’

‘Excuse me,’ he says to Carla and Pete. And he goes into the back room.

Pete is looking at the stamps from South America. He wants to start collecting them. But Carla doesn’t like the atmosphere in this shop and she wants to go out. Pete and Carla leave the shop. The girl watches them and she smiles. ‘She’s happy because we’re going,’ Carla thinks. ‘But why?’

Then, Carla and Pete go back into the big streets with the tourists. It’s hot so they go to a café to drink. There are a lot of people and there are tables outside the café. The girl and the boy sit down. After a minute the old man from the shop arrives.  He is very angry, ‘Hey! There you are!’  The shopkeeper says the coins are missing. ‘Did you steal them?’ he asks

The two friends are surprised. The people sitting at the tables near them are surprised, too.

‘We didn’t steal any coins or stamps!’ Pete says. ‘What are you saying?’ He is angry now.

The shopkeeper says they’ve got his coins and this isn’t the first time. Last week some coins were missing and he thinks some students had them, too.

Suddenly a policeman arrives. He wants to know what is happening. The shopkeeper tells the policeman that Carla and Pete came into his shop. He went to the back room and answered the telephone. Then he went back into the shop. Some valuable coins were missing, and the two students were not in the shop.

‘Were there many people in the shop?’ the policeman asks.

‘No,’ the shopkeeper says. ‘Only these two students and Tracy. Tracy works in my shop. She doesn’t steal coins’.

‘How do you know?’ asks the policeman.

‘I looked in her bag and pockets today,’ the shopkeeper says. ‘And I looked in them last week.’

Carla says he can look in her bag and Pete says he can look in his pockets. The shopkeeper is surprised but he looks in the bag and the pockets. Of course, he doesn’t find any coins. The shopkeeper says he is sorry because now he knows the students didn’t steal the coins. He says, ‘I was wrong. But I don’t understand it. Where are the coins?’

And the old man goes back to his shop.

Then, some young people in the street start to play music. A girl plays the flute. Carla listens to the music. The tune is Greensleeves. ‘Where did I hear that?’ she thinks. And then she remembers the flute player near the shop with coins and stamps.

Now Carla knows the answer! She knows about the missing coins!

Martin stops telling his story for a moment. ‘And do you know the answer, Jane?’ he asks.

‘I’m not sure,’ she says.

‘So keep listening:  

Carla, Pete and the policeman run to the little street near the shop. The flute player sees them. He is going to walk away, but the policeman stops him.

 ‘Wait!,’ the policeman says. ‘We want to speak to you.’

‘You have the coins,’ Carla says to the flute player.

‘No!’ the man says. He starts to run away, but the policeman stops him again.

 ‘So the flute player has the coins?’ says Jane. ‘But how did he do it? He wasn’t in the shop.’

‘Pete asks the same question,’ Martin says. ‘Keep listening:

It was the girl in the shop, Tracy.  Carla and Pete looked at some stamps, and the shopkeeper was on the telephone in the room at the back. The girl went to the window with the coins, and the flute player was outside the window. She put the coins in her friend’s hat.

‘But there were people in the street,’ Pete says.

‘Yes, perhaps people watched her,’ Carla says, ‘but the coins went into the flute players hat! The coins were valuable, but the people in the street didn’t know that.’

A police car arrives and takes the girl and the flute player to the police station. The shopkeeper says thank you to Carla. ‘What can I give you?’ he asks.

‘Give Pete the stamps from South America’, she says.

Pete gives her a big smile.

You know what, Jane?’ says Martin. ‘I’m going to collect stamps.’

‘Great!’ Jane answers. ‘And we can go to Bath after some time.’

Martin  gives her a big smile. 🙂

                                                                         ******

[Materiał własny; zawiera cytaty z The Missing Coins, John Escott; z serii  Penguin Readers (rozróżnione czcionką Calibri)

 

Objaśnienia:

Zaleca się posłuchać wymowy nowych słów np. korzystając ze słownika https://www.diki.pl/

coin  – moneta

How was your holiday? – jak się udały twoje wakacje? (dosłownie: jakie były twoje wakacje?)

Pamiętaj,, że często, m.in. podczas relacjonowania akcji, kiedy mówimy o jednej osobie: tutaj np. o Pete lub  Carli (3 os. l .poj.), wówczas przy nazwie czynności pojawia się literka –(lub –es)

np.: ask – pytać     /  she asks  – ona pyta           add – dodawać    /    she adds – ona dodaje

       I say – mówię /  Martin says –  Martin mówi

 

broken –  złamana

he had  – on miał

accident – wypadek

reply – odpowiadać

Would you like to …? – czy chciałabyś.. (coś robić)?

mystery –  tajemnicza

mystery story –opowieść detektywistyczna

curious – ciekawa, zaciekawiona

begin – zaczynać

a boy called … – chłopiec o imieniu …

buildings – budynki

spend time – spędzać czas

together – razem

a lot of – dużo

Let’s find – znajdźmy

away from  – z dala od

after some time – po jakimś czasie

suddenly – nagle

can hear – słyszeć

tune  – melodia

sell – sprzedawać

valuable  – wartościowe

stamp – znaczek

different  – różne

watchtutaj: obserwować

shopkeeper  – właściciel sklepu

collect – zbierać

I’m going to – zamierzam

expensive  –  drogie

We aren’t going to – my nie zamierzamy

steal – kraść

ring – dzwonić

he doesn’t want to answer – on nie chce tutaj: odebrać (telefonu)

understand  –  rozumieć

leave – opuścić, wyjść

arrive  – przybyć

angry  – zły, rozzłoszczony

There you are – a tutaj jesteście

miss –  brakować

did you steal – czy ukradłeś / ukradliście

surprised – zdziwiony

the coins are missing – brakuje monet

they came – oni przyszli

he went – on poszedł

they were  – oni byli

pocket – kieszeń

of course – oczywiście

he doesn’t find  – on nie znajduje

know  – wiedzieć, znać 

they didn’t steal  – oni nie ukradli

I was wrong – myliłem się

remember  – pamiętać, przypominać sobie

keep listening  – słuchaj dalej

walk away  – odejść

run away – uciekać

how did he do it? – jak on to zrobił?

he wasn’t  –  on nie był

the same – taki sam

perhaps – być może

he gives her a big smile – on uśmiecha się do niej szeroko  🙂

 

SENTENCJE W J. ANGIELSKIM DLA KL. V i VI

You will never win if you never beginNigdy nie wygrasz, jeśli nigdy nie zaczniesz. 

Helen Rowland

To the world you may be just one person, but to one person you may be the world – Dla świata możesz być tylko jedną osobą, ale dla jednej osoby możesz być (całym) światem

B. Snyder

A loving heart is the truest wisdom – Kochające serce jest najprawdziwszą mądrością

Charles Dickens

True friends are never apart, maybe in distance but never in heart – Prawdziwi przyjaciele nigdy się nie rozłączają; może (tylko) na odległość, ale nigdy w sercu

Helen Keller

Generosity is the essence of friendship – Wspaniałomyślność jest istotą przyjaźni

Oscar Wilde 

Smiles are free but they are worth a lot – Uśmiechy są za darmo, ale są wiele warte

Unknown (autor nieznany)

Difficult roads often lead to beautiful destinations – Trudne drogi często prowadzą do pięknych miejsc (celu podróży)

Zig Ziglar

There is something beautiful in everyday. You just have to find it –  Jest coś pięknego w codzienności, tylko musisz to odnaleźć.

Unknown

Reading is a discount ticket to everywhere – Czytanie jest biletem ze zniżką do wszystkich miejsc (dosłownie: wszędzie)

 Mary Schmich

If you don’t like something, change it. If you can’t change it, change your attitude –   Jeśli coś ci się nie podoba, zmień to.  Jeśli nie możesz tego zmienić, zmień swoje nastawienie.

Maya Angelou

 

PIOSENKI DLA KL. V i VI

Podane linki odsyłają do nagrań wraz ze słowami piosenek oraz do ich tłumaczenia. Prosimy zwrócić uwagę na to, że tłumaczenie na portalu tekstowo.pl jest amatorskie, więc mogą zdarzyć się pewne niedociągnięcia.

 

 1. Tom’s Diner – Suzanne Vega

https://www.youtube.com/watch?v=eWEsPbA4NtQ

https://www.tekstowo.pl/piosenka,suzanne_vega,tom_s_diner.html

 1. Disney Music – Lava

https://www.youtube.com/watch?v=uh4dTLJ9q9o

https://www.tekstowo.pl/piosenka,kuana_torres_kahele__napua_greig__james_ford_murphy,lava___pixar.html

 1. My life is going on – Cecilia Krull

https://www.youtube.com/watch?v=ehZFyxRbyd0

https://www.tekstowo.pl/piosenka,cecilia_krull,my_life_is_going_on.html

4.Photograph – Ed Sheeran

https://www.youtube.com/watch?v=990F81D6OOM

https://www.youtube.com/watch?v=9HEoCRYGdDU

 1. Twist of fate – Emilia

https://www.youtube.com/watch?v=7QZsqu8K5LU

https://www.tekstowo.pl/piosenka,emilia,twist_of_fate.html

 

 

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close